Công cụ Kỹ thuật

Khám phá thế giới công nghệ với sự chính xác bằng cách sử dụng Công cụ Kỹ thuật! Khám phá một loạt biểu tượng đại diện cho các khái niệm kỹ thuật khác nhau, từ lập trình đến kỹ thuật. Từ sơ đồ mạch đến biểu tượng mã hóa, những biểu tượng này mang đến một góc nhìn tinh vi cho nội dung kỹ thuật của bạn. Nâng cao giao tiếp kỹ thuật của bạn với ngôn ngữ Công cụ Kỹ thuật.

Kỹ thuật

Return Symbol
Enter Symbol
Symbol for Delete
Erase to the Left
Erase to the Right
Symbol for Escape
Up Arrowhead
Option Key
Alternative Key Symbol
Place of Interest Sign
Eject Symbol
Keyboard
Undo Symbol
Previous Page
Next Page
Print Screen Symbol
Keyboard (Emoji)
⌨️
Black Right-pointing Triangle With Double Vertical Bar
Double Vertical Bar
Black Square for Stop
Black Circle for Record
Black Left-pointing Double Triangle
Black Right-pointing Double Triangle
Black Left-pointing Double Triangle With Vertical Bar
Black Right-pointing Double Triangle With Vertical Bar
Black Up-pointing Double Triangle
Black Down-pointing Double Triangle
Watch
Alarm Clock
Stopwatch
Timer Clock
Hourglass
Hourglass With Flowing Sand
Symbol for Acknowledge
Symbol for Backspace
Symbol for Bell
Symbol for Cancel
Symbol for Carriage Return
Symbol for Data Link Escape
Symbol for Device Control Four
Symbol for Device Control One
Symbol for Device Control Three
Symbol for Device Control Two
Symbol for End of Medium
Symbol for End of Text
Symbol for End of Transmission
Symbol for End of Transmission Block
Symbol for Enquiry
Symbol for File Separator
Symbol for Form Feed
Symbol for Group Separator
Symbol for Horizontal Tabulation
Symbol for Line Feed
Symbol for Negative Acknowledge
Symbol for Newline
Symbol for Null
Symbol for Record Separator
Symbol for Shift In
Symbol for Shift Out
Symbol for Space
Symbol for Start of Heading
Symbol for Start of Text
Symbol for Substitute
Symbol for Synchronous Idle
Symbol for Unit Separator
Symbol for Vertical Tabulation
Apl Functional Symbol Quad
Apl Functional Symbol Squish Quad
Apl Functional Symbol Quad Backslash
Apl Functional Symbol Quad Circle
Apl Functional Symbol Quad Colon
Apl Functional Symbol Quad Del
Apl Functional Symbol Quad Delta
Apl Functional Symbol Quad Diamond
Apl Functional Symbol Quad Divide
Apl Functional Symbol Quad Down Caret
Apl Functional Symbol Quad Downwards Arrow
Apl Functional Symbol Quad Equal
Apl Functional Symbol Quad Greater-than
Apl Functional Symbol Quad Jot
Apl Functional Symbol Quad Leftwards Arrow
Apl Functional Symbol Quad Less-than
Apl Functional Symbol Quad Not Equal
Apl Functional Symbol Quad Rightwards Arrow
Apl Functional Symbol Quad Slash
Apl Functional Symbol Quote Quad
Apl Functional Symbol Quad Upwards Arrow
Apl Functional Symbol Quad Question
Apl Functional Symbol Quad up Caret
White Square With Centre Vertical Line
X in a Rectangle Box
Square Foot
Square Lozenge
Flatness
House
White Trapezium
Clear Screen Symbol
Viewdata Square
Total Runout
Apl Functional Symbol Alpha
Apl Functional Symbol Alpha Underbar
Apl Functional Symbol Epsilon Underbar
Apl Functional Symbol Iota
Apl Functional Symbol Iota Underbar
Apl Functional Symbol Omega
Apl Functional Symbol Omega Underbar
Apl Functional Symbol Rho
Apl Functional Symbol Zilde
Apl Functional Symbol Del Diaeresis
Apl Functional Symbol Greater-than Diaeresis
Apl Functional Symbol Jot Diaeresis
Apl Functional Symbol Tilde Diaeresis
Apl Functional Symbol up Tack Diaeresis
Apl Functional Symbol Star Diaeresis
Apl Functional Symbol Jot Underbar
Metrical Long Over Short
Metrical Long Over Two Shorts
Metrical Two Shorts Joined
Metrical Two Shorts Over Long
Bell Symbol
All Around-profile
Diameter Sign
Circled Triangle Down
Circled Horizontal Bar With Notch
Dimension Origin
Apl Functional Symbol Circle Backslash
Apl Functional Symbol Circle Diaeresis
Apl Functional Symbol Circle Jot
Apl Functional Symbol Circle Star
Apl Functional Symbol Circle Stile
Apl Functional Symbol Circle Underbar
Broken Circle With Northwest Arrow
Helm Symbol
Position Indicator
Software-function Symbol
Benzene Ring With Circle
Benzene Ring
Telephone Recorder
Perspective
Projective
Up Arrowhead Between Two Horizontal Bars
Insertion Symbol
Apl Functional Symbol Del Stile
Apl Functional Symbol Delta Stile
Earth Ground
Apl Functional Symbol Del Tilde
Apl Functional Symbol Delta Underbar
Conical Taper
Decimal Separator Key Symbol
Sector
Slope
Apl Functional Symbol Diamond Underbar
Open-circuit-Output H-type Symbol
Open-circuit-Output L-type Symbol
Passive-pull-Down-output Symbol
Passive-pull-Up-output Symbol
Emphasis Symbol
Continuous Underline Symbol
Discontinuous Underline Symbol
Apl Functional Symbol up Caret Tilde
Apl Functional Symbol Down Caret Tilde
Apl Functional Symbol up Shoe Jot
Apl Functional Symbol Left Shoe Stile
Apl Functional Symbol I-beam
Electrical Intersection
Right Angle With Downwards Zigzag Arrow
Hysteresis Symbol
Dentistry Symbol Light Down and Horizontal
Apl Functional Symbol up Tack Overbar
Dentistry Symbol Light Up and Horizontal
Apl Functional Symbol Down Tack Underbar
Down Arrowhead
Countersink
Apl Functional Symbol Down Shoe Stile
Apl Functional Symbol Upwards Vane
Apl Functional Symbol Rightwards Vane
Apl Functional Symbol Downwards Vane
Apl Functional Symbol Leftwards Vane
Apl Functional Symbol Backslash Bar
Apl Functional Symbol Slash Bar
Apl Functional Symbol Down Tack Jot
Apl Functional Symbol up Tack Jot
Dentistry Symbol Light Vertical With Triangle
Dentistry Symbol Light Down and Horizontal With Triangle
Dentistry Symbol Light Up and Horizontal With Triangle
Dentistry Symbol Light Vertical With Circle
Dentistry Symbol Light Down and Horizontal With Circle
Dentistry Symbol Light Up and Horizontal With Circle
Apl Functional Symbol Stile Tilde
Dentistry Symbol Light Vertical and Wave
Dentistry Symbol Light Down and Horizontal With Wave
Dentistry Symbol Light Up and Horizontal With Wave
Left Ceiling
Right Ceiling
Right Floor
Left Floor
Right Vertical Box Line
Left Vertical Box Line
Straightness
Metrical Triseme
Counterbore
Metrical Tetraseme
Metrical Pentaseme
Monostable Symbol
Top Left Corner
Top Right Corner
Bottom Right Corner
Bottom Left Corner
Bottom Right Crop
Bottom Left Crop
Top Left Crop
Top Right Crop
Reversed Not Sign
Turned Not Sign
Dentistry Symbol Light Vertical and Top Right
Dentistry Symbol Light Vertical and Top Left
Dentistry Symbol Light Vertical and Bottom Left
Dentistry Symbol Light Vertical and Bottom Right
Not Check Mark
Radical Symbol Bottom
Summation Top
Summation Bottom
Top Half Integral
Integral Extension
Bottom Half Integral
Arc
Segment
Frown
Smile
Metrical Breve
Metrical Short Over Long
AC Current
Wavy Line
Vertical Line With Middle Dot
Electric Arrow
Composition Symbol
Cylindricity
Fuse
Symmetry
Direct Current Symbol Form Two

Lập Trình Chính Xác

Các biểu tượng kỹ thuật bao gồm các biểu tượng mã hóa và ký hiệu lập trình, cung cấp cho người dùng một bộ các biểu tượng rõ ràng để đại diện cho các khái niệm lập trình một cách chính xác, giúp tạo nội dung liên quan đến mã hóa.

Đồ Họa Kỹ Thuật

Bộ sưu tập bao gồm các biểu tượng liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật, cho phép người dùng giao tiếp một cách trực quan các khái niệm kỹ thuật như mạch, sơ đồ mạch và biểu đồ, tăng cường sự rõ ràng của hình minh họa kỹ thuật.

Độ Chính Xác Khoa Học

Sử dụng Biểu tượng Kỹ thuật đảm bảo độ chính xác khoa học và kỹ thuật, giúp người dùng truyền đạt ý tưởng phức tạp một cách rõ ràng, làm cho các biểu tượng này trở thành công cụ quý giá để tạo tài liệu giáo dục và công văn kỹ thuật.

Biểu Diễn Cận Thị

Người dùng có thể sử dụng các biểu tượng này để biểu diễn chi tiết kỹ thuật phức tạp, nâng cao sự sâu sắc và phức tạp của nội dung kỹ thuật, từ sơ đồ phần mềm đến sơ đồ phần cứng.

Ứng Dụng Linh Hoạt

Dù được sử dụng trong sách hướng dẫn kỹ thuật, tài liệu giáo dục hay nội dung số, Biểu tượng Kỹ thuật cung cấp một phương tiện đa dạng để truyền đạt thông tin kỹ thuật phức tạp một cách trực quan, góp phần vào trải nghiệm giao tiếp kỹ thuật hiệu quả và hấp dẫn hơn.