Biểu tượng Âm nhạc và Trò chơi

Đắm mình vào thế giới của Biểu tượng Âm nhạc và Trò chơi! Khám phá một bộ sưu tập đa dạng các biểu tượng mang lại nhịp điệu và sự hứng khởi cho nội dung của bạn. Từ nốt nhạc đến biểu tượng game, khám phá sức mạnh của những biểu tượng diễn đạt gợi cảm xúc, gợi nhớ đến cả người yêu âm nhạc và game thủ. Nâng cao cách giao tiếp của bạn với những biểu tượng động này ngay hôm nay!

Âm nhạc và Trò chơi

Quarter Note
Eighth Note
Beamed Eighth Notes
Musical Note
🎵
Beamed Sixteenth Notes
Multiple Musical Notes
🎶
Musical Symbol G Clef
𝄞
Musical Score
🎼
Musical Symbol C Clef
𝄡
Musical Symbol F Clef
𝄢
Music Natural Sign
Music Flat Sign
Musical Symbol Double Flat
𝄫
Music Sharp Sign
Musical Symbol Double Sharp
𝄪
Musical Symbol Fermata
𝄐
Musical Symbol Fermata Below
𝄑
Musical Symbol Final Barline
𝄂
Musical Symbol Left Repeat Sign
𝄆
Musical Symbol Reverse Final Barline
𝄃
Musical Symbol Right Repeat Sign
𝄇
Violin
🎻
Banjo
🪕
Guitar
🎸
Saxophone
🎷
Trumpet
🎺
Accordion
🪗
Musical Keyboard
🎹
Long Drum
🪘
Drum With Drumsticks
🥁
Microphone
🎤
White Chess Bishop
White Chess King
White Chess Knight
White Chess Pawn
White Chess Queen
White Chess Rook
Black Chess Bishop
Black Chess King
Black Chess Knight
Black Chess Pawn
Black Chess Queen
Black Chess Rook
White Shogi Piece
Black Shogi Piece
Medium White Circle
⚪️
Medium Black Circle
⚫️
Slot Machine
🎰
Joystick
🕹
Video Game
🎮
Jigsaw Puzzle Piece
🧩
Flower Playing Cards
🎴
Game Die
🎲
White Club Suit
White Diamond Suit
White Heart Suit
White Spade Suit
Black Club Suit
♣︎
Black Diamond Suit
♦︎
Black Heart Suit
♥︎
Black Spade Suit
♠︎
Black Club Suit Emoji
♣️
Black Diamond Suit Emoji
♦️
Black Heart Suit Emoji
♥️
Black Spade Suit Emoji
♠️
Playing Card Ace of Spades
🂡
Playing Card Two of Spades
🂢
Playing Card Three of Spades
🂣
Playing Card Four of Spades
🂤
Playing Card Five of Spades
🂥
Playing Card Six of Spades
🂦
Playing Card Seven of Spades
🂧
Playing Card Eight of Spades
🂨
Playing Card Nine of Spades
🂩
Playing Card Ten of Spades
🂪
Playing Card Jack of Spades
🂫
Playing Card Knight of Spades
🂬
Playing Card Queen of Spades
🂭
Playing Card King of Spades
🂮
Playing Card Ace of Hearts
🂱
Playing Card Two of Hearts
🂲
Playing Card Three of Hearts
🂳
Playing Card Four of Hearts
🂴
Playing Card Five of Hearts
🂵
Playing Card Six of Hearts
🂶
Playing Card Seven of Hearts
🂷
Playing Card Eight of Hearts
🂸
Playing Card Nine of Hearts
🂹
Playing Card Ten of Hearts
🂺
Playing Card Jack of Hearts
🂻
Playing Card Knight of Hearts
🂼
Playing Card Queen of Hearts
🂽
Playing Card King of Hearts
🂾
Playing Card Ace of Diamonds
🃁
Playing Card Two of Diamonds
🃂
Playing Card Three of Diamonds
🃃
Playing Card Four of Diamonds
🃄
Playing Card Five of Diamonds
🃅
Playing Card Six of Diamonds
🃆
Playing Card Seven of Diamonds
🃇
Playing Card Eight of Diamonds
🃈
Playing Card Nine of Diamonds
🃉
Playing Card Ten of Diamonds
🃊
Playing Card Jack of Diamonds
🃋
Playing Card Knight of Diamonds
🃌
Playing Card Queen of Diamonds
🃍
Playing Card King of Diamonds
🃎
Playing Card Ace of Clubs
🃑
Playing Card Two of Clubs
🃒
Playing Card Three of Clubs
🃓
Playing Card Four of Clubs
🃔
Playing Card Five of Clubs
🃕
Playing Card Six of Clubs
🃖
Playing Card Seven of Clubs
🃗
Playing Card Eight of Clubs
🃘
Playing Card Nine of Clubs
🃙
Playing Card Ten of Clubs
🃚
Playing Card Jack of Clubs
🃛
Playing Card Knight of Clubs
🃜
Playing Card Queen of Clubs
🃝
Playing Card King of Clubs
🃞
Playing Card Back
🂠
Playing Card White Joker
🃟
Playing Card Black Joker
🃏
Mahjong Tile East Wind
🀀
Mahjong Tile South Wind
🀁
Mahjong Tile West Wind
🀂
Mahjong Tile North Wind
🀃
Mahjong Tile Plum
🀢
Mahjong Tile Orchid
🀣
Mahjong Tile Bamboo
🀤
Mahjong Tile Chrysanthemum
🀥
Mahjong Tile Spring
🀦
Mahjong Tile Summer
🀧
Mahjong Tile Autumn
🀨
Mahjong Tile Winter
🀩
Mahjong Tile Green Dragon
🀅
Mahjong Tile Red Dragon
🀄
Mahjong Tile White Dragon
🀆
Mahjong Tile One of Characters
🀇
Mahjong Tile Two of Characters
🀈
Mahjong Tile Three of Characters
🀉
Mahjong Tile Four of Characters
🀊
Mahjong Tile Five of Characters
🀋
Mahjong Tile Six of Characters
🀌
Mahjong Tile Seven of Characters
🀍
Mahjong Tile Eight of Characters
🀎
Mahjong Tile Nine of Characters
🀏
Mahjong Tile One of Bamboos
🀐
Mahjong Tile Two of Bamboos
🀑
Mahjong Tile Three of Bamboos
🀒
Mahjong Tile Four of Bamboos
🀓
Mahjong Tile Five of Bamboos
🀔
Mahjong Tile Six of Bamboos
🀕
Mahjong Tile Seven of Bamboos
🀖
Mahjong Tile Eight of Bamboos
🀗
Mahjong Tile Nine of Bamboos
🀘
Mahjong Tile One of Circles
🀙
Mahjong Tile Two of Circles
🀚
Mahjong Tile Three of Circles
🀛
Mahjong Tile Four of Circles
🀜
Mahjong Tile Five of Circles
🀝
Mahjong Tile Six of Circles
🀞
Mahjong Tile Seven of Circles
🀟
Mahjong Tile Eight of Circles
🀠
Mahjong Tile Nine of Circles
🀡
Mahjong Tile Back
🀫
Mahjong Tile Joker
🀪
Domino Tile Horizontal-00-00
🀱
Domino Tile Horizontal-00-01
🀲
Domino Tile Horizontal-00-02
🀳
Domino Tile Horizontal-00-03
🀴
Domino Tile Horizontal-00-04
🀵
Domino Tile Horizontal-00-05
🀶
Domino Tile Horizontal-00-06
🀷
Domino Tile Horizontal-01-00
🀸
Domino Tile Horizontal-01-01
🀹
Domino Tile Horizontal-01-02
🀺
Domino Tile Horizontal-01-03
🀻
Domino Tile Horizontal-01-04
🀼
Domino Tile Horizontal-01-05
🀽
Domino Tile Horizontal-01-06
🀾
Domino Tile Horizontal-02-00
🀿
Domino Tile Horizontal-02-01
🁀
Domino Tile Horizontal-02-02
🁁
Domino Tile Horizontal-02-03
🁂
Domino Tile Horizontal-02-04
🁃
Domino Tile Horizontal-02-05
🁄
Domino Tile Horizontal-02-06
🁅
Domino Tile Horizontal-03-00
🁆
Domino Tile Horizontal-03-01
🁇
Domino Tile Horizontal-03-02
🁈
Domino Tile Horizontal-03-03
🁉
Domino Tile Horizontal-03-04
🁊
Domino Tile Horizontal-03-05
🁋
Domino Tile Horizontal-03-06
🁌
Domino Tile Horizontal-04-00
🁍
Domino Tile Horizontal-04-01
🁎
Domino Tile Horizontal-04-02
🁏
Domino Tile Horizontal-04-03
🁐
Domino Tile Horizontal-04-04
🁑
Domino Tile Horizontal-04-05
🁒
Domino Tile Horizontal-04-06
🁓
Domino Tile Horizontal-05-00
🁔
Domino Tile Horizontal-05-01
🁕
Domino Tile Horizontal-05-02
🁖
Domino Tile Horizontal-05-03
🁗
Domino Tile Horizontal-05-04
🁘
Domino Tile Horizontal-05-05
🁙
Domino Tile Horizontal-05-06
🁚
Domino Tile Horizontal-06-00
🁛
Domino Tile Horizontal-06-01
🁜
Domino Tile Horizontal-06-02
🁝
Domino Tile Horizontal-06-03
🁞
Domino Tile Horizontal-06-04
🁟
Domino Tile Horizontal-06-05
🁠
Domino Tile Horizontal-06-06
🁡
Domino Tile Vertical-00-00
🁣
Domino Tile Vertical-00-01
🁤
Domino Tile Vertical-00-02
🁥
Domino Tile Vertical-00-03
🁦
Domino Tile Vertical-00-04
🁧
Domino Tile Vertical-00-05
🁨
Domino Tile Vertical-00-06
🁩
Domino Tile Vertical-01-00
🁪
Domino Tile Vertical-01-01
🁫
Domino Tile Vertical-01-02
🁬
Domino Tile Vertical-01-03
🁭
Domino Tile Vertical-01-04
🁮
Domino Tile Vertical-01-05
🁯
Domino Tile Vertical-01-06
🁰
Domino Tile Vertical-02-00
🁱
Domino Tile Vertical-02-01
🁲
Domino Tile Vertical-02-02
🁳
Domino Tile Vertical-02-03
🁴
Domino Tile Vertical-02-04
🁵
Domino Tile Vertical-02-05
🁶
Domino Tile Vertical-02-06
🁷
Domino Tile Vertical-03-00
🁸
Domino Tile Vertical-03-01
🁹
Domino Tile Vertical-03-02
🁺
Domino Tile Vertical-03-03
🁻
Domino Tile Vertical-03-04
🁼
Domino Tile Vertical-03-05
🁽
Domino Tile Vertical-03-06
🁾
Domino Tile Vertical-04-00
🁿
Domino Tile Vertical-04-01
🂀
Domino Tile Vertical-04-02
🂁
Domino Tile Vertical-04-03
🂂
Domino Tile Vertical-04-04
🂃
Domino Tile Vertical-04-05
🂄
Domino Tile Vertical-04-06
🂅
Domino Tile Vertical-05-00
🂆
Domino Tile Vertical-05-01
🂇
Domino Tile Vertical-05-02
🂈
Domino Tile Vertical-05-03
🂉
Domino Tile Vertical-05-04
🂊
Domino Tile Vertical-05-05
🂋
Domino Tile Vertical-05-06
🂌
Domino Tile Vertical-06-00
🂍
Domino Tile Vertical-06-01
🂎
Domino Tile Vertical-06-02
🂏
Domino Tile Vertical-06-03
🂐
Domino Tile Vertical-06-04
🂑
Domino Tile Vertical-06-05
🂒
Domino Tile Vertical-06-06
🂓
Domino Tile Horizontal Back
🀰
Domino Tile Vertical Back
🁢
Die Face-1
Die Face-2
Die Face-3
Die Face-4
Die Face-5
Die Face-6

Đa dạng biểu cảm

Các biểu tượng âm nhạc và game mang đến một loạt các biểu tượng phong phú, từ các nốt nhạc đến các biểu tượng game, cho phép người dùng truyền tải một loạt cảm xúc, chủ đề và sở thích một cách hấp dẫn mắt.

Giao tiếp linh hoạt

Sử dụng biểu tượng để cải thiện giao tiếp trong các cuộc thảo luận liên quan đến âm nhạc hoặc trong ngữ cảnh game, tạo ra một trải nghiệm trò chuyện sống động và biểu cảm hơn.

Sức hấp dẫn hình ảnh

Việc bổ sung biểu tượng tạo ra yếu tố hấp dẫn hình ảnh cho nội dung, làm cho nó thu hút và hấp dẫn hơn đối với người xem yêu thích cả hai văn hóa âm nhạc và game.

Kết nối đa văn hóa

Các biểu tượng này phục vụ như ngôn ngữ hình ảnh phổ quát, kết nối mọi người trên các nền văn hóa đa dạng, người chia sẻ đam mê âm nhạc hoặc game, tạo ra một cảm giác cộng đồng.

Ứng dụng linh hoạt

Dù được sử dụng trong các bài đăng trên mạng xã hội, tin nhắn hay nền tảng game, Biểu tượng Âm nhạc và Game cung cấp một phương tiện linh hoạt để thể hiện sự sáng tạo, cá nhân hóa và sở thích chung trong cộng đồng âm nhạc và game.