Các Biểu Tượng Vòng Tròn

Khám phá sức hấp dẫn vô tận của các biểu tượng Vòng Tròn! Khám phá một bộ sưu tập phong phú các biểu tượng tròn mang ý nghĩa sự thống nhất, toàn vẹn và vô hạn. Từ những vòng tròn đơn giản đến những thiết kế phức tạp, những biểu tượng này mang đến sự hoà hợp hình học cho nội dung của bạn.

Vòng tròn

White Circle
Large Circle
White Circle With Two Dots
White Circle With Dot Right
Black Circle
Black Large Circle
Black Circle With Two White Dots
Black Circle With White Dot Right
Circle With Left Half Black
Circle With Upper Half Black
Circle With Right Half Black
Circle With Lower Half Black
Circle With All but Upper Left Quadrant Black
Circle With Upper Right Quadrant Black
Left Half Black Circle
Right Half Black Circle
White Bullet
Ring Operator
Circled Triangle Down
Dotted Circle
Tibetan Symbol nor BU Nyis -Khyil
Circled Horizontal Bar With Notch
Circled Dot Operator
Circled Ring Operator
Circled Times
Multiplication Sign in Double Circle
Circled Division Sign
Circled Anticlockwise-rotated Division Sign
Circled Plus
Circled Minus
Circled Equals
Circled Greater-than
Circled Less-than
Circled Division Slash
Circled Dash
Shadowed White Circle
Partially-recycled Paper Symbol
Recycled Paper Symbol
Tape Drive
Telephone Location Sign
Broken Circle With Northwest Arrow
Bullseye
Circle Divided by Horizontal Bar and Top Half Divided by Vertical Bar
Circle With Vertical Fill
Circled Asterisk Operator
Circled Bullet
⦿
Fisheye
Circled Open Centre Eight Pointed Star
Circled Perpendicular
Circled Postal Mark
Clockwise Closed Circle Arrow
Empty Set
Japanese Industrial Standard Symbol
Korean Standard Symbol
Error-barred White Circle
Error-barred Black Circle
Circle With Small Circle to the Right
Circle With Two Horizontal Strokes to the Right
Up Arrow Through Circle
White Circle With Down Arrow
Heavy Large Circle
Large Yellow Circle
🟡
Large Orange Circle
🟠
Large Red Circle
🔴
Large Purple Circle
🟣
Large Blue Circle
🔵
Large Green Circle
🟢
Medium White Circle (Emoji)
⚪️
Large Brown Circle
🟤
Medium Black Circle (Emoji)
New Moon Symbol
🌑
Waxing Crescent Moon Symbol
🌒
First Quarter Moon Symbol
🌓
Waxing Gibbous Moon Symbol
🌔
Full Moon Symbol
🌕
Waning Gibbous Moon Symbol
🌖
Last Quarter Moon Symbol
🌗
Waning Crescent Moon Symbol
🌘
Circled Latin Capital Letter M (Emoji)
Ⓜ️
Direct Hit
🎯
No Entry
No Entry Sign
🚫
Radio Button
🔘
Radioactive Sign
Wheel
🛞
Ring Buoy
🛟
Peace Symbol
Yin Yang

Toàn bộ Biểu tượng

Các biểu tượng hình tròn đại diện cho sự thống nhất và hoàn thiện, làm cho chúng trở thành lựa chọn lý tưởng để diễn đạt các khái niệm liên quan đến sự hài hòa, hoàn hảo và vô tận trong một cách hấp dẫn mỹ thuật.

Thiết kế Linh hoạt

Bộ sưu tập cung cấp một loạt các thiết kế hình tròn, từ đơn giản đến phức tạp, mang lại cho người dùng các lựa chọn đa dạng để truyền đạt các ý nghĩa khác nhau, cảm xúc và thẩm mỹ trong nội dung của họ.

Sự Hài hòa Mắt thẩm

Hình tròn đóng góp vào sự hài hòa mắt thẩm, cho phép người dùng tạo ra các thiết kế cân đối và thẩm mỹ, tạo ra một cảm giác liên kết và trật tự trong giao tiếp hình ảnh của họ.

Chuyển động Sống động

Các biểu tượng hình tròn có thể truyền đạt một cảm giác chuyển động và dòng chảy, làm cho chúng phù hợp để diễn đạt các khái niệm liên quan đến chu kỳ, liên tục và quy trình liên tục trong các ngữ cảnh khác nhau.

Ý nghĩa Văn hoá

Hình tròn mang ý nghĩa văn hóa và biểu tượng qua các truyền thống đa dạng, mang đến cho người dùng một ngôn ngữ hình ảnh phổ biến có thể tạo sự cộng hưởng với một đại chúng rộng, vượt qua các rào cản văn hóa và ngôn ngữ trong giao tiếp hình ảnh.