Ký hiệu Hàn Quốc

Khám phá một bộ sưu tập đa dạng bao gồm các ký tự Hangul, các biểu tượng truyền thống và kịch bản hiện đại. Từ những truyền thống cổ xưa đến những biểu hiện đương đại, những biểu tượng này mang đến độ sâu và sự phong phú văn hóa cho nội dung của bạn. Hãy khám phá các Ký hiệu Hàn Quốc ngay hôm nay!

Hàn Quốc

Circled Hangul Kiyeok
Circled Hangul Kiyeok A
Circled Hangul Nieun
Circled Hangul Nieun A
Circled Hangul Tikeut
Circled Hangul Tikeut A
Circled Hangul Rieul
Circled Hangul Rieul A
Circled Hangul Mieum
Circled Hangul Mieum A
Circled Hangul Pieup
Circled Hangul Pieup A
Circled Hangul Sios
Circled Hangul Sios A
Circled Hangul Ieung
Circled Hangul Ieung A
Circled Hangul Cieuc
Circled Hangul Cieuc A
Circled Hangul Chieuch
Circled Hangul Chieuch A
Circled Hangul Khieukh
Circled Hangul Khieukh A
Circled Hangul Thieuth
Circled Hangul Thieuth A
Circled Hangul Phieuph
Circled Hangul Phieuph A
Circled Hangul Hieuh
Circled Hangul Hieuh A
Korean Standard Symbol
Halfwidth Hangul Letter Kiyeok
Halfwidth Hangul Letter Ssangkiyeok
Halfwidth Hangul Letter Nieun
Halfwidth Hangul Letter Tikeut
Halfwidth Hangul Letter Ssangtikeut
Halfwidth Hangul Letter Rieul
Halfwidth Hangul Letter Mieum
Halfwidth Hangul Letter Pieup
Halfwidth Hangul Letter Ssangpieup
Halfwidth Hangul Letter Sios
Halfwidth Hangul Letter Ssangsios
Halfwidth Hangul Letter Ieung
Halfwidth Hangul Letter Cieuc
Halfwidth Hangul Letter Ssangcieuc
Halfwidth Hangul Letter Chieuch
Halfwidth Hangul Letter Khieukh
Halfwidth Hangul Letter Thieuth
Halfwidth Hangul Letter Phieuph
Halfwidth Hangul Letter Hieuh
Halfwidth Hangul Letter Rieul-hieuh
Halfwidth Hangul Letter Pieup-sios
Halfwidth Hangul Letter A
Halfwidth Hangul Letter Ae
Halfwidth Hangul Letter Ya
Halfwidth Hangul Letter Yae
Halfwidth Hangul Letter Eo
Halfwidth Hangul Letter E
Halfwidth Hangul Letter Yeo
Halfwidth Hangul Letter Ye
Halfwidth Hangul Letter O
Halfwidth Hangul Letter Wa
Halfwidth Hangul Letter Wae
Halfwidth Hangul Letter Oe
Halfwidth Hangul Letter Yo
Halfwidth Hangul Letter U
Halfwidth Hangul Letter Weo
Halfwidth Hangul Letter We
Halfwidth Hangul Letter Wi
Halfwidth Hangul Letter Yu
Halfwidth Hangul Letter Eu
Halfwidth Hangul Letter Yi
Halfwidth Hangul Letter I
Halfwidth Hangul Letter Kiyeok-sios
Halfwidth Hangul Letter Nieun-cieuc
Halfwidth Hangul Letter Nieun-hieuh
Halfwidth Hangul Letter Rieul-kiyeok
Halfwidth Hangul Letter Rieul-mieum
Halfwidth Hangul Letter Rieul-pieup
Halfwidth Hangul Letter Rieul-sios
Halfwidth Hangul Letter Rieul-thieuth
Halfwidth Hangul Letter Rieul-phieuph
Hangul Letter Kiyeok
Hangul Letter Ssangkiyeok
Hangul Letter Nieun
Hangul Letter Tikeut
Hangul Letter Ssangtikeut
Hangul Letter Rieul
Hangul Letter Mieum
Hangul Letter Pieup
Hangul Letter Ssangpieup
Hangul Letter Sios
Hangul Letter Ssangsios
Hangul Letter Ieung
Hangul Letter Cieuc
Hangul Letter Ssangcieuc
Hangul Letter Chieuch
Hangul Letter Khieukh
Hangul Letter Thieuth
Hangul Letter Phieuph
Hangul Letter Hieuh
Hangul Letter Ssangnieun
Hangul Letter Nieun-tikeut
Hangul Letter Rieul-hieuh
Hangul Letter Mieum-pieup
Hangul Letter Kapyeounmieum
Hangul Letter Pieup-kiyeok
Hangul Letter Pieup-tikeut
Hangul Letter Pieup-sios
Hangul Letter Pieup-sios-kiyeok
Hangul Letter Pieup-sios-tikeut
Hangul Letter Pieup-cieuc
Hangul Letter Pieup-thieuth
Hangul Letter Kapyeounpieup
Hangul Letter Kapyeounssangpieup
Hangul Letter Sios-kiyeok
Hangul Letter Sios-nieun
Hangul Letter Sios-tikeut
Hangul Letter Sios-pieup
Hangul Letter Sios-cieuc
Hangul Letter Pansios
Hangul Letter Ssangieung
Hangul Letter Yesieung
Hangul Letter Kapyeounphieuph
Hangul Letter Ssanghieuh
Hangul Letter Yeorinhieuh
Hangul Letter A
Hangul Letter Ae
Hangul Letter Ya
Hangul Letter Yae
Hangul Letter Eo
Hangul Letter E
Hangul Letter Yeo
Hangul Letter Ye
Hangul Letter O
Hangul Letter Wa
Hangul Letter Wae
Hangul Letter Oe
Hangul Letter Yo
Hangul Letter U
Hangul Letter Weo
Hangul Letter We
Hangul Letter Wi
Hangul Letter Yu
Hangul Letter Eu
Hangul Letter Yi
Hangul Letter I
Hangul Letter Yo-ya
Hangul Letter Yo-yae
Hangul Letter Yo-i
Hangul Letter Yu-yeo
Hangul Letter Yu-ye
Hangul Letter Yu-i
Hangul Letter Araea
Hangul Letter Araeae
Hangul Letter Kiyeok-sios
Hangul Letter Nieun-cieuc
Hangul Letter Nieun-hieuh
Hangul Letter Rieul-kiyeok
Hangul Letter Rieul-mieum
Hangul Letter Rieul-pieup
Hangul Letter Rieul-sios
Hangul Letter Rieul-thieuth
Hangul Letter Rieul-phieuph
Hangul Letter Nieun-sios
Hangul Letter Nieun-pansios
Hangul Letter Rieul-kiyeok-sios
Hangul Letter Rieul-tikeut
Hangul Letter Rieul-pieup-sios
Hangul Letter Rieul-pansios
Hangul Letter Rieul-yeorinhieuh
Hangul Letter Mieum-sios
Hangul Letter Mieum-pansios
Hangul Letter Yesieung-sios
Hangul Letter Yesieung-pansios
Hangul Choseong Kiyeok
Hangul Choseong Ssangkiyeok
Hangul Choseong Nieun
Hangul Choseong Tikeut
Hangul Choseong Ssangtikeut
Hangul Choseong Rieul
Hangul Choseong Mieum
Hangul Choseong Pieup
Hangul Choseong Ssangpieup
Hangul Choseong Sios
Hangul Choseong Ssangsios
Hangul Choseong Ieung
Hangul Choseong Cieuc
Hangul Choseong Ssangcieuc
Hangul Choseong Chieuch
Hangul Choseong Khieukh
Hangul Choseong Thieuth
Hangul Choseong Phieuph
Hangul Choseong Hieuh
Hangul Choseong Nieun-kiyeok
Hangul Choseong Ssangnieun
Hangul Choseong Nieun-tikeut
Hangul Choseong Nieun-pieup
Hangul Choseong Tikeut-kiyeok
Hangul Choseong Rieul-nieun
Hangul Choseong Ssangrieul
Hangul Choseong Rieul-hieuh
Hangul Choseong Kapyeounrieul
Hangul Choseong Mieum-pieup
Hangul Choseong Kapyeounmieum
Hangul Choseong Pieup-kiyeok
Hangul Choseong Pieup-nieun
Hangul Choseong Pieup-tikeut
Hangul Choseong Pieup-sios
Hangul Choseong Pieup-sios-kiyeok
Hangul Choseong Pieup-sios-tikeut
Hangul Choseong Pieup-sios-pieup
Hangul Choseong Pieup-ssangsios
Hangul Choseong Pieup-sios-cieuc
Hangul Choseong Pieup-cieuc
Hangul Choseong Pieup-chieuch
Hangul Choseong Pieup-thieuth
Hangul Choseong Pieup-phieuph
Hangul Choseong Kapyeounpieup
Hangul Choseong Kapyeounssangpieup
Hangul Choseong Sios-kiyeok
Hangul Choseong Sios-nieun
Hangul Choseong Sios-tikeut
Hangul Choseong Sios-rieul
Hangul Choseong Sios-mieum
Hangul Choseong Sios-pieup
Hangul Choseong Sios-pieup-kiyeok
Hangul Choseong Sios-ssangsios
Hangul Choseong Sios-ieung
Hangul Choseong Sios-cieuc
Hangul Choseong Sios-chieuch
Hangul Choseong Sios-khieukh
Hangul Choseong Sios-thieuth
Hangul Choseong Sios-phieuph
Hangul Choseong Sios-hieuh
Hangul Choseong Chitueumsios
Hangul Choseong Chitueumssangsios
Hangul Choseong Ceongchieumsios
Hangul Choseong Ceongchieumssangsios
Hangul Choseong Pansios
Hangul Choseong Ieung-kiyeok
Hangul Choseong Ieung-tikeut
Hangul Choseong Ieung-mieum
Hangul Choseong Ieung-pieup
Hangul Choseong Ieung-sios
Hangul Choseong Ieung-pansios
Hangul Choseong Ssangieung
Hangul Choseong Ieung-cieuc
Hangul Choseong Ieung-chieuch
Hangul Choseong Ieung-thieuth
Hangul Choseong Ieung-phieuph
Hangul Choseong Yesieung
Hangul Choseong Cieuc-ieung
Hangul Choseong Chitueumcieuc
Hangul Choseong Chitueumssangcieuc
Hangul Choseong Ceongchieumcieuc
Hangul Choseong Ceongchieumssangcieuc
Hangul Choseong Chieuch-khieukh
Hangul Choseong Chieuch-hieuh
Hangul Choseong Chitueumchieuch
Hangul Choseong Ceongchieumchieuch
Hangul Choseong Phieuph-pieup
Hangul Choseong Kapyeounphieuph
Hangul Choseong Ssanghieuh
Hangul Choseong Yeorinhieuh
Hangul Jongseong Kiyeok
Hangul Jongseong Ssangkiyeok
Hangul Jongseong Kiyeok-sios
Hangul Jongseong Nieun
Hangul Jongseong Nieun-cieuc
Hangul Jongseong Nieun-hieuh
Hangul Jongseong Tikeut
Hangul Jongseong Rieul
Hangul Jongseong Rieul-kiyeok
Hangul Jongseong Rieul-mieum
Hangul Jongseong Rieul-pieup
Hangul Jongseong Rieul-sios
Hangul Jongseong Rieul-thieuth
Hangul Jongseong Rieul-phieuph
Hangul Jongseong Rieul-hieuh
Hangul Jongseong Mieum
Hangul Jongseong Pieup
Hangul Jongseong Pieup-sios
Hangul Jongseong Sios
Hangul Jongseong Ssangsios
Hangul Jongseong Ieung
Hangul Jongseong Cieuc
Hangul Jongseong Chieuch
Hangul Jongseong Khieukh
Hangul Jongseong Thieuth
Hangul Jongseong Phieuph
Hangul Jongseong Hieuh
Hangul Jongseong Kiyeok-rieul
Hangul Jongseong Kiyeok-sios-kiyeok
Hangul Jongseong Nieun-kiyeok
Hangul Jongseong Nieun-tikeut
Hangul Jongseong Nieun-sios
Hangul Jongseong Nieun-pansios
Hangul Jongseong Nieun-thieuth
Hangul Jongseong Tikeut-kiyeok
Hangul Jongseong Tikeut-rieul
Hangul Jongseong Rieul-kiyeok-sios
Hangul Jongseong Rieul-nieun
Hangul Jongseong Rieul-tikeut
Hangul Jongseong Rieul-tikeut-hieuh
Hangul Jongseong Ssangrieul
Hangul Jongseong Rieul-mieum-kiyeok
Hangul Jongseong Rieul-mieum-sios
Hangul Jongseong Rieul-pieup-sios
Hangul Jongseong Rieul-pieup-hieuh
Hangul Jongseong Rieul-kapyeounpieup
Hangul Jongseong Rieul-ssangsios
Hangul Jongseong Rieul-pansios
Hangul Jongseong Rieul-khieukh
Hangul Jongseong Rieul-yeorinhieuh
Hangul Jongseong Mieum-kiyeok
Hangul Jongseong Mieum-rieul
Hangul Jongseong Mieum-pieup
Hangul Jongseong Mieum-sios
Hangul Jongseong Mieum-ssangsios
Hangul Jongseong Mieum-pansios
Hangul Jongseong Mieum-chieuch
Hangul Jongseong Mieum-hieuh
Hangul Jongseong Kapyeounmieum
Hangul Jongseong Pieup-rieul
Hangul Jongseong Pieup-phieuph
Hangul Jongseong Pieup-hieuh
Hangul Jongseong Kapyeounpieup
Hangul Jongseong Sios-kiyeok
Hangul Jongseong Sios-tikeut
Hangul Jongseong Sios-rieul
Hangul Jongseong Sios-pieup
Hangul Jongseong Pansios
Hangul Jongseong Ieung-kiyeok
Hangul Jongseong Ieung-ssangkiyeok
Hangul Jongseong Ssangieung
Hangul Jongseong Ieung-khieukh
Hangul Jongseong Yesieung
Hangul Jongseong Yesieung-sios
Hangul Jongseong Yesieung-pansios
Hangul Jongseong Phieuph-pieup
Hangul Jongseong Kapyeounphieuph
Hangul Jongseong Hieuh-nieun
Hangul Jongseong Hieuh-rieul
Hangul Jongseong Hieuh-mieum
Hangul Jongseong Hieuh-pieup
Hangul Jongseong Yeorinhieuh
Hangul Jungseong A
Hangul Jungseong Ae
Hangul Jungseong Ya
Hangul Jungseong Yae
Hangul Jungseong Eo
Hangul Jungseong E
Hangul Jungseong Yeo
Hangul Jungseong Ye
Hangul Jungseong O
Hangul Jungseong Wa
Hangul Jungseong Wae
Hangul Jungseong Oe
Hangul Jungseong Yo
Hangul Jungseong U
Hangul Jungseong Weo
Hangul Jungseong We
Hangul Jungseong Wi
Hangul Jungseong Yu
Hangul Jungseong Eu
Hangul Jungseong Yi
Hangul Jungseong I
Hangul Jungseong A-o
Hangul Jungseong A-u
Hangul Jungseong Ya-o
Hangul Jungseong Ya-yo
Hangul Jungseong Eo-o
Hangul Jungseong Eo-u
Hangul Jungseong Eo-eu
Hangul Jungseong Yeo-o
Hangul Jungseong Yeo-u
Hangul Jungseong O-eo
Hangul Jungseong O-e
Hangul Jungseong O-ye
Hangul Jungseong O-o
Hangul Jungseong O-u
Hangul Jungseong Yo-ya
Hangul Jungseong Yo-yae
Hangul Jungseong Yo-yeo
Hangul Jungseong Yo-o
Hangul Jungseong Yo-i
Hangul Jungseong U-a
Hangul Jungseong U-ae
Hangul Jungseong U-eo-eu
Hangul Jungseong U-ye
Hangul Jungseong U-u
Hangul Jungseong Yu-a
Hangul Jungseong Yu-eo
Hangul Jungseong Yu-e
Hangul Jungseong Yu-yeo
Hangul Jungseong Yu-ye
Hangul Jungseong Yu-u
Hangul Jungseong Yu-i
Hangul Jungseong Eu-u
Hangul Jungseong Eu-eu
Hangul Jungseong Yi-u
Hangul Jungseong I-a
Hangul Jungseong I-ya
Hangul Jungseong I-o
Hangul Jungseong I-u
Hangul Jungseong I-eu
Hangul Jungseong I-araea
Hangul Jungseong Araea
Hangul Jungseong Araea-eo
Hangul Jungseong Araea-u
Hangul Jungseong Araea-i
Hangul Jungseong Ssangaraea

Sự thanh lịch của Hangul

Các ký tự Hàn Quốc bao gồm những ký tự thanh lịch của Hangul, mang lại cho người dùng một bộ chữ pháp độc đáo và thu hút mắt, tăng cường tính xác thực của nội dung tiếng Hàn.

Sự kết hợp văn hóa

Từ các biểu tượng truyền thống có nguồn gốc từ lịch sử Hàn Quốc cho đến các kịch bản hiện đại, các biểu tượng này cho phép người dùng kết hợp một cách mượt mà các yếu tố văn hóa cổ xưa với các cách diễn đạt đương đại, tạo nên một sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Độ chính xác ngôn ngữ

Các ký tự Hangul cung cấp đại diện chính xác cho âm thanh, giúp người học và người dùng đạt được phát âm chính xác và phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ thành thạo trong tiếng Hàn.

Đại diện văn hóa

Mỗi biểu tượng mang ý nghĩa văn hóa riêng, cho phép người dùng đại diện một cách chân thực các yếu tố văn hóa Hàn Quốc, từ các hoạ tiết truyền thống đến các biểu tượng mang ý nghĩa đương đại.

Đa dạng hình ảnh

Các ký tự Hàn Quốc có sự đa dạng hình ảnh, mang đến cho người dùng một loạt các yếu tố để nâng cao tính thu hút mắt của thiết kế, đóng góp vào việc tạo ra nội dung gây chú ý mỹ thuật phản ánh sự giàu có văn hóa của Hàn Quốc.