Nghiên cứu hóa học

Alchemical Symbol for Air
🜁
Alchemical Symbol for Alembic
🝪
Alchemical Symbol for Alkali
🜶
Alchemical Symbol for Alkali-2
🜷
Alchemical Symbol for Alum
🝅
Alchemical Symbol for Amalgam
🝛
Alchemical Symbol for Antimony Ore
🜫
Alchemical Symbol for Aqua Regia
🜆
Alchemical Symbol for Aqua Regia-2
🜇
Alchemical Symbol for Aqua Vitae
🜈
Alchemical Symbol for Aqua Vitae-2
🜉
Alchemical Symbol for Aquafortis
🜅
Alchemical Symbol for Arsenic
🜺
Alchemical Symbol for Ashes
🝗
Alchemical Symbol for Auripigment
🜽
Alchemical Symbol for Bath of Mary
🝫
Alchemical Symbol for Bath of Vapours
🝬
Alchemical Symbol for Bismuth Ore
🜾
Alchemical Symbol for Black Sulfur
🜏
Alchemical Symbol for Borax
🝂
Alchemical Symbol for Borax-2
🝃
Alchemical Symbol for Borax-3
🝄
Alchemical Symbol for Brick
🝙
Alchemical Symbol for Caduceus
🝐
Alchemical Symbol for Calx
🝌
Alchemical Symbol for Caput Mortuum
🝎
Alchemical Symbol for Cinnabar
🜓
Alchemical Symbol for Copper Antimoniate
🜥
Alchemical Symbol for Copper Ore
🜠
Alchemical Symbol for Crocus of Copper
🜣
Alchemical Symbol for Crocus of Copper-2
🜤
Alchemical Symbol for Crocus of Iron
🜞
Alchemical Symbol for Crucible
🝥
Alchemical Symbol for Crucible-2
🝦
Alchemical Symbol for Crucible-3
🝧
Alchemical Symbol for Crucible-4
🝨
Alchemical Symbol for Crucible-5
🝩
Alchemical Symbol for Day-night
🝰
Alchemical Symbol for Dissolve
🝡
Alchemical Symbol for Dissolve-2
🝢
Alchemical Symbol for Distill
🝠
Alchemical Symbol for Earth
🜃
Alchemical Symbol for Fire
🜂
Alchemical Symbol for Gold
🜚
Alchemical Symbol for Gum
🝉
Alchemical Symbol for Half Dram
🝲
Alchemical Symbol for Half Ounce
🝳
Alchemical Symbol for Horse Dung
🝖
Alchemical Symbol for Hour
🝮
Alchemical Symbol for Iron Ore
🜜
Alchemical Symbol for Iron Ore-2
🜝
Alchemical Symbol for Iron-copper Ore
🜡
Alchemical Symbol for Lead Ore
🜪
Alchemical Symbol for Lodestone
🝓
Alchemical Symbol for Marcasite
🜸
Alchemical Symbol for Mercury Sublimate
🜐
Alchemical Symbol for Mercury Sublimate-2
🜑
Alchemical Symbol for Mercury Sublimate-3
🜒
Alchemical Symbol for Month
🝱
Alchemical Symbol for Night
🝯
Alchemical Symbol for Nitre
🜕
Alchemical Symbol for Oil
🝆
Alchemical Symbol for Philosophers Sulfur
🜎
Alchemical Symbol for Pot Ashes
🝘
Alchemical Symbol for Powder
🝋
Alchemical Symbol for Powdered Brick
🝚
Alchemical Symbol for Precipitate
🝟
Alchemical Symbol for Purify
🝣
Alchemical Symbol for Putrefaction
🝤
Alchemical Symbol for Quick Lime
🝁
Alchemical Symbol for Quintessence
🜀
Alchemical Symbol for Realgar
🜻
Alchemical Symbol for Realgar-2
🜼
Alchemical Symbol for Regulus
🜲
Alchemical Symbol for Regulus of Antimony
🜰
Alchemical Symbol for Regulus of Antimony-2
🜱
Alchemical Symbol for Regulus of Iron
🜟
Alchemical Symbol for Regulus-2
🜳
Alchemical Symbol for Regulus-3
🜴
Alchemical Symbol for Regulus-4
🜵
Alchemical Symbol for Retort
🝭
Alchemical Symbol for Rock Salt
🜘
Alchemical Symbol for Rock Salt-2
🜙
Alchemical Symbol for Sal-ammoniac
🜹
Alchemical Symbol for Salt
🜔
Alchemical Symbol for Salt of Antimony
🜭
Alchemical Symbol for Salt of Copper Antimoniate
🜦
Alchemical Symbol for Scepter of Jove
🝏
Alchemical Symbol for Silver
🜛
Alchemical Symbol for Soap
🝔
Alchemical Symbol for Spirit
🝇
Alchemical Symbol for Starred Trident
🝒
Alchemical Symbol for Stratum Super Stratum
🝜
Alchemical Symbol for Stratum Super Stratum-2
🝝
Alchemical Symbol for Sublimate of Antimony
🜬
Alchemical Symbol for Sublimate of Copper
🜢
Alchemical Symbol for Sublimate of Salt of Antimony
🜮
Alchemical Symbol for Sublimate of Salt of Copper
🜧
Alchemical Symbol for Sublimation
🝞
Alchemical Symbol for Sulfur
🜍
Alchemical Symbol for Tartar
🜿
Alchemical Symbol for Tartar-2
🝀
Alchemical Symbol for Tin Ore
🜩
Alchemical Symbol for Tincture
🝈
Alchemical Symbol for Trident
🝑
Alchemical Symbol for Tutty
🝍
Alchemical Symbol for Urine
🝕
Alchemical Symbol for Verdigris
🜨
Alchemical Symbol for Vinegar
🜊
Alchemical Symbol for Vinegar of Antimony
🜯
Alchemical Symbol for Vinegar-2
🜋
Alchemical Symbol for Vinegar-3
🜌
Alchemical Symbol for Vitriol
🜖
Alchemical Symbol for Vitriol-2
🜗
Alchemical Symbol for Water
🜄
Alchemical Symbol for Wax
🝊

Tri thức cổ xưa

Các biểu tượng Hóa học cổ đại mang đến tri thức được truyền từ đời này sang đời kia và những thông tin huyền bí, giúp người dùng sử dụng một ngôn ngữ hình ảnh độc đáo và thần bí để khám phá và tích hợp vào nội dung của họ.

Ý nghĩa thần bí

Mỗi biểu tượng mang trong mình ý nghĩa thần bí riêng, cho phép người dùng làm cho thiết kế của mình tràn đầy yếu tố ma thuật, bí ẩn và sâu thẳm về mặt tinh thần, tạo thêm một lớp phù thuỷ trong giao tiếp hình ảnh.

Hình ảnh biến đổi

Các biểu tượng Hóa học thường biểu thị sự biến đổi và sự chuyển hoá, giúp người dùng truyền đạt một cách hình ảnh các khái niệm về sự thay đổi, sự phát triển và sự tiến hóa trong thiết kế của họ.

Truyện kể huyền bí

Người dùng có thể sử dụng những biểu tượng này để kể những câu chuyện huyền bí, thêm vào nội dung của họ một cảm giác bí ẩn và hấp dẫn, thu hút khán giả bằng những ý nghĩa ẩn giấu và câu chuyện cổ xưa.

Kết nối văn hóa

Các biểu tượng Hóa học mang trong mình những mối liên hệ văn hóa và lịch sử, mang đến cho người dùng cơ hội khám phá những truyền thống Hóa học đa dạng và tạo ra những thiết kế mà gợi lên cảm giác của tri thức cổ xưa.