เกาหลี

Circled Hangul Kiyeok
Circled Hangul Kiyeok A
Circled Hangul Nieun
Circled Hangul Nieun A
Circled Hangul Tikeut
Circled Hangul Tikeut A
Circled Hangul Rieul
Circled Hangul Rieul A
Circled Hangul Mieum
Circled Hangul Mieum A
Circled Hangul Pieup
Circled Hangul Pieup A
Circled Hangul Sios
Circled Hangul Sios A
Circled Hangul Ieung
Circled Hangul Ieung A
Circled Hangul Cieuc
Circled Hangul Cieuc A
Circled Hangul Chieuch
Circled Hangul Chieuch A
Circled Hangul Khieukh
Circled Hangul Khieukh A
Circled Hangul Thieuth
Circled Hangul Thieuth A
Circled Hangul Phieuph
Circled Hangul Phieuph A
Circled Hangul Hieuh
Circled Hangul Hieuh A
Korean Standard Symbol
Halfwidth Hangul Letter Kiyeok
Halfwidth Hangul Letter Ssangkiyeok
Halfwidth Hangul Letter Nieun
Halfwidth Hangul Letter Tikeut
Halfwidth Hangul Letter Ssangtikeut
Halfwidth Hangul Letter Rieul
Halfwidth Hangul Letter Mieum
Halfwidth Hangul Letter Pieup
Halfwidth Hangul Letter Ssangpieup
Halfwidth Hangul Letter Sios
Halfwidth Hangul Letter Ssangsios
Halfwidth Hangul Letter Ieung
Halfwidth Hangul Letter Cieuc
Halfwidth Hangul Letter Ssangcieuc
Halfwidth Hangul Letter Chieuch
Halfwidth Hangul Letter Khieukh
Halfwidth Hangul Letter Thieuth
Halfwidth Hangul Letter Phieuph
Halfwidth Hangul Letter Hieuh
Halfwidth Hangul Letter Rieul-hieuh
Halfwidth Hangul Letter Pieup-sios
Halfwidth Hangul Letter A
Halfwidth Hangul Letter Ae
Halfwidth Hangul Letter Ya
Halfwidth Hangul Letter Yae
Halfwidth Hangul Letter Eo
Halfwidth Hangul Letter E
Halfwidth Hangul Letter Yeo
Halfwidth Hangul Letter Ye
Halfwidth Hangul Letter O
Halfwidth Hangul Letter Wa
Halfwidth Hangul Letter Wae
Halfwidth Hangul Letter Oe
Halfwidth Hangul Letter Yo
Halfwidth Hangul Letter U
Halfwidth Hangul Letter Weo
Halfwidth Hangul Letter We
Halfwidth Hangul Letter Wi
Halfwidth Hangul Letter Yu
Halfwidth Hangul Letter Eu
Halfwidth Hangul Letter Yi
Halfwidth Hangul Letter I
Halfwidth Hangul Letter Kiyeok-sios
Halfwidth Hangul Letter Nieun-cieuc
Halfwidth Hangul Letter Nieun-hieuh
Halfwidth Hangul Letter Rieul-kiyeok
Halfwidth Hangul Letter Rieul-mieum
Halfwidth Hangul Letter Rieul-pieup
Halfwidth Hangul Letter Rieul-sios
Halfwidth Hangul Letter Rieul-thieuth
Halfwidth Hangul Letter Rieul-phieuph
Hangul Letter Kiyeok
Hangul Letter Ssangkiyeok
Hangul Letter Nieun
Hangul Letter Tikeut
Hangul Letter Ssangtikeut
Hangul Letter Rieul
Hangul Letter Mieum
Hangul Letter Pieup
Hangul Letter Ssangpieup
Hangul Letter Sios
Hangul Letter Ssangsios
Hangul Letter Ieung
Hangul Letter Cieuc
Hangul Letter Ssangcieuc
Hangul Letter Chieuch
Hangul Letter Khieukh
Hangul Letter Thieuth
Hangul Letter Phieuph
Hangul Letter Hieuh
Hangul Letter Ssangnieun
Hangul Letter Nieun-tikeut
Hangul Letter Rieul-hieuh
Hangul Letter Mieum-pieup
Hangul Letter Kapyeounmieum
Hangul Letter Pieup-kiyeok
Hangul Letter Pieup-tikeut
Hangul Letter Pieup-sios
Hangul Letter Pieup-sios-kiyeok
Hangul Letter Pieup-sios-tikeut
Hangul Letter Pieup-cieuc
Hangul Letter Pieup-thieuth
Hangul Letter Kapyeounpieup
Hangul Letter Kapyeounssangpieup
Hangul Letter Sios-kiyeok
Hangul Letter Sios-nieun
Hangul Letter Sios-tikeut
Hangul Letter Sios-pieup
Hangul Letter Sios-cieuc
Hangul Letter Pansios
Hangul Letter Ssangieung
Hangul Letter Yesieung
Hangul Letter Kapyeounphieuph
Hangul Letter Ssanghieuh
Hangul Letter Yeorinhieuh
Hangul Letter A
Hangul Letter Ae
Hangul Letter Ya
Hangul Letter Yae
Hangul Letter Eo
Hangul Letter E
Hangul Letter Yeo
Hangul Letter Ye
Hangul Letter O
Hangul Letter Wa
Hangul Letter Wae
Hangul Letter Oe
Hangul Letter Yo
Hangul Letter U
Hangul Letter Weo
Hangul Letter We
Hangul Letter Wi
Hangul Letter Yu
Hangul Letter Eu
Hangul Letter Yi
Hangul Letter I
Hangul Letter Yo-ya
Hangul Letter Yo-yae
Hangul Letter Yo-i
Hangul Letter Yu-yeo
Hangul Letter Yu-ye
Hangul Letter Yu-i
Hangul Letter Araea
Hangul Letter Araeae
Hangul Letter Kiyeok-sios
Hangul Letter Nieun-cieuc
Hangul Letter Nieun-hieuh
Hangul Letter Rieul-kiyeok
Hangul Letter Rieul-mieum
Hangul Letter Rieul-pieup
Hangul Letter Rieul-sios
Hangul Letter Rieul-thieuth
Hangul Letter Rieul-phieuph
Hangul Letter Nieun-sios
Hangul Letter Nieun-pansios
Hangul Letter Rieul-kiyeok-sios
Hangul Letter Rieul-tikeut
Hangul Letter Rieul-pieup-sios
Hangul Letter Rieul-pansios
Hangul Letter Rieul-yeorinhieuh
Hangul Letter Mieum-sios
Hangul Letter Mieum-pansios
Hangul Letter Yesieung-sios
Hangul Letter Yesieung-pansios
Hangul Choseong Kiyeok
Hangul Choseong Ssangkiyeok
Hangul Choseong Nieun
Hangul Choseong Tikeut
Hangul Choseong Ssangtikeut
Hangul Choseong Rieul
Hangul Choseong Mieum
Hangul Choseong Pieup
Hangul Choseong Ssangpieup
Hangul Choseong Sios
Hangul Choseong Ssangsios
Hangul Choseong Ieung
Hangul Choseong Cieuc
Hangul Choseong Ssangcieuc
Hangul Choseong Chieuch
Hangul Choseong Khieukh
Hangul Choseong Thieuth
Hangul Choseong Phieuph
Hangul Choseong Hieuh
Hangul Choseong Nieun-kiyeok
Hangul Choseong Ssangnieun
Hangul Choseong Nieun-tikeut
Hangul Choseong Nieun-pieup
Hangul Choseong Tikeut-kiyeok
Hangul Choseong Rieul-nieun
Hangul Choseong Ssangrieul
Hangul Choseong Rieul-hieuh
Hangul Choseong Kapyeounrieul
Hangul Choseong Mieum-pieup
Hangul Choseong Kapyeounmieum
Hangul Choseong Pieup-kiyeok
Hangul Choseong Pieup-nieun
Hangul Choseong Pieup-tikeut
Hangul Choseong Pieup-sios
Hangul Choseong Pieup-sios-kiyeok
Hangul Choseong Pieup-sios-tikeut
Hangul Choseong Pieup-sios-pieup
Hangul Choseong Pieup-ssangsios
Hangul Choseong Pieup-sios-cieuc
Hangul Choseong Pieup-cieuc
Hangul Choseong Pieup-chieuch
Hangul Choseong Pieup-thieuth
Hangul Choseong Pieup-phieuph
Hangul Choseong Kapyeounpieup
Hangul Choseong Kapyeounssangpieup
Hangul Choseong Sios-kiyeok
Hangul Choseong Sios-nieun
Hangul Choseong Sios-tikeut
Hangul Choseong Sios-rieul
Hangul Choseong Sios-mieum
Hangul Choseong Sios-pieup
Hangul Choseong Sios-pieup-kiyeok
Hangul Choseong Sios-ssangsios
Hangul Choseong Sios-ieung
Hangul Choseong Sios-cieuc
Hangul Choseong Sios-chieuch
Hangul Choseong Sios-khieukh
Hangul Choseong Sios-thieuth
Hangul Choseong Sios-phieuph
Hangul Choseong Sios-hieuh
Hangul Choseong Chitueumsios
Hangul Choseong Chitueumssangsios
Hangul Choseong Ceongchieumsios
Hangul Choseong Ceongchieumssangsios
Hangul Choseong Pansios
Hangul Choseong Ieung-kiyeok
Hangul Choseong Ieung-tikeut
Hangul Choseong Ieung-mieum
Hangul Choseong Ieung-pieup
Hangul Choseong Ieung-sios
Hangul Choseong Ieung-pansios
Hangul Choseong Ssangieung
Hangul Choseong Ieung-cieuc
Hangul Choseong Ieung-chieuch
Hangul Choseong Ieung-thieuth
Hangul Choseong Ieung-phieuph
Hangul Choseong Yesieung
Hangul Choseong Cieuc-ieung
Hangul Choseong Chitueumcieuc
Hangul Choseong Chitueumssangcieuc
Hangul Choseong Ceongchieumcieuc
Hangul Choseong Ceongchieumssangcieuc
Hangul Choseong Chieuch-khieukh
Hangul Choseong Chieuch-hieuh
Hangul Choseong Chitueumchieuch
Hangul Choseong Ceongchieumchieuch
Hangul Choseong Phieuph-pieup
Hangul Choseong Kapyeounphieuph
Hangul Choseong Ssanghieuh
Hangul Choseong Yeorinhieuh
Hangul Jongseong Kiyeok
Hangul Jongseong Ssangkiyeok
Hangul Jongseong Kiyeok-sios
Hangul Jongseong Nieun
Hangul Jongseong Nieun-cieuc
Hangul Jongseong Nieun-hieuh
Hangul Jongseong Tikeut
Hangul Jongseong Rieul
Hangul Jongseong Rieul-kiyeok
Hangul Jongseong Rieul-mieum
Hangul Jongseong Rieul-pieup
Hangul Jongseong Rieul-sios
Hangul Jongseong Rieul-thieuth
Hangul Jongseong Rieul-phieuph
Hangul Jongseong Rieul-hieuh
Hangul Jongseong Mieum
Hangul Jongseong Pieup
Hangul Jongseong Pieup-sios
Hangul Jongseong Sios
Hangul Jongseong Ssangsios
Hangul Jongseong Ieung
Hangul Jongseong Cieuc
Hangul Jongseong Chieuch
Hangul Jongseong Khieukh
Hangul Jongseong Thieuth
Hangul Jongseong Phieuph
Hangul Jongseong Hieuh
Hangul Jongseong Kiyeok-rieul
Hangul Jongseong Kiyeok-sios-kiyeok
Hangul Jongseong Nieun-kiyeok
Hangul Jongseong Nieun-tikeut
Hangul Jongseong Nieun-sios
Hangul Jongseong Nieun-pansios
Hangul Jongseong Nieun-thieuth
Hangul Jongseong Tikeut-kiyeok
Hangul Jongseong Tikeut-rieul
Hangul Jongseong Rieul-kiyeok-sios
Hangul Jongseong Rieul-nieun
Hangul Jongseong Rieul-tikeut
Hangul Jongseong Rieul-tikeut-hieuh
Hangul Jongseong Ssangrieul
Hangul Jongseong Rieul-mieum-kiyeok
Hangul Jongseong Rieul-mieum-sios
Hangul Jongseong Rieul-pieup-sios
Hangul Jongseong Rieul-pieup-hieuh
Hangul Jongseong Rieul-kapyeounpieup
Hangul Jongseong Rieul-ssangsios
Hangul Jongseong Rieul-pansios
Hangul Jongseong Rieul-khieukh
Hangul Jongseong Rieul-yeorinhieuh
Hangul Jongseong Mieum-kiyeok
Hangul Jongseong Mieum-rieul
Hangul Jongseong Mieum-pieup
Hangul Jongseong Mieum-sios
Hangul Jongseong Mieum-ssangsios
Hangul Jongseong Mieum-pansios
Hangul Jongseong Mieum-chieuch
Hangul Jongseong Mieum-hieuh
Hangul Jongseong Kapyeounmieum
Hangul Jongseong Pieup-rieul
Hangul Jongseong Pieup-phieuph
Hangul Jongseong Pieup-hieuh
Hangul Jongseong Kapyeounpieup
Hangul Jongseong Sios-kiyeok
Hangul Jongseong Sios-tikeut
Hangul Jongseong Sios-rieul
Hangul Jongseong Sios-pieup
Hangul Jongseong Pansios
Hangul Jongseong Ieung-kiyeok
Hangul Jongseong Ieung-ssangkiyeok
Hangul Jongseong Ssangieung
Hangul Jongseong Ieung-khieukh
Hangul Jongseong Yesieung
Hangul Jongseong Yesieung-sios
Hangul Jongseong Yesieung-pansios
Hangul Jongseong Phieuph-pieup
Hangul Jongseong Kapyeounphieuph
Hangul Jongseong Hieuh-nieun
Hangul Jongseong Hieuh-rieul
Hangul Jongseong Hieuh-mieum
Hangul Jongseong Hieuh-pieup
Hangul Jongseong Yeorinhieuh
Hangul Jungseong A
Hangul Jungseong Ae
Hangul Jungseong Ya
Hangul Jungseong Yae
Hangul Jungseong Eo
Hangul Jungseong E
Hangul Jungseong Yeo
Hangul Jungseong Ye
Hangul Jungseong O
Hangul Jungseong Wa
Hangul Jungseong Wae
Hangul Jungseong Oe
Hangul Jungseong Yo
Hangul Jungseong U
Hangul Jungseong Weo
Hangul Jungseong We
Hangul Jungseong Wi
Hangul Jungseong Yu
Hangul Jungseong Eu
Hangul Jungseong Yi
Hangul Jungseong I
Hangul Jungseong A-o
Hangul Jungseong A-u
Hangul Jungseong Ya-o
Hangul Jungseong Ya-yo
Hangul Jungseong Eo-o
Hangul Jungseong Eo-u
Hangul Jungseong Eo-eu
Hangul Jungseong Yeo-o
Hangul Jungseong Yeo-u
Hangul Jungseong O-eo
Hangul Jungseong O-e
Hangul Jungseong O-ye
Hangul Jungseong O-o
Hangul Jungseong O-u
Hangul Jungseong Yo-ya
Hangul Jungseong Yo-yae
Hangul Jungseong Yo-yeo
Hangul Jungseong Yo-o
Hangul Jungseong Yo-i
Hangul Jungseong U-a
Hangul Jungseong U-ae
Hangul Jungseong U-eo-eu
Hangul Jungseong U-ye
Hangul Jungseong U-u
Hangul Jungseong Yu-a
Hangul Jungseong Yu-eo
Hangul Jungseong Yu-e
Hangul Jungseong Yu-yeo
Hangul Jungseong Yu-ye
Hangul Jungseong Yu-u
Hangul Jungseong Yu-i
Hangul Jungseong Eu-u
Hangul Jungseong Eu-eu
Hangul Jungseong Yi-u
Hangul Jungseong I-a
Hangul Jungseong I-ya
Hangul Jungseong I-o
Hangul Jungseong I-u
Hangul Jungseong I-eu
Hangul Jungseong I-araea
Hangul Jungseong Araea
Hangul Jungseong Araea-eo
Hangul Jungseong Araea-u
Hangul Jungseong Araea-i
Hangul Jungseong Ssangaraea

훈민정음의 우아함

한글 심볼은 우아한 훈민정음의 문자를 포함하며, 독특한 음운 구조와 미학적 매력으로 알려진 시각적으로 독특한 스크립트를 사용자에게 제공하여 한국 콘텐츠의 신뢰성을 높입니다.

문화융합

한국 역사에 뿌리를 두고 있는 전통적인 심볼부터 현대적인 스크립트까지, 이러한 심볼들은 사용자가 고대 문화적 요소를 현대적인 표현과 원활하게 조화시킬 수 있도록 도와줍니다. 이는 전통과 현대성의 조화로운 융합을 유도합니다.

언어적 정확성

한글 문자는 소리의 정확한 표현을 제공하여 학습자와 사용자가 정확한 발음을 달성하고 한국어의 언어 능력을 향상시키는 데 도움을 줍니다.

문화적 대표성

각 심볼은 문화적인 의미를 가지고 있어 사용자가 전통적인 소재부터 현대적인 의의를 갖는 심볼까지 한국 문화적 요소를 진정하게 표현할 수 있습니다.

시각적 다양성

한글 심볼은 시각적으로 다양성을 제공하여 사용자가 자신의 디자인에 미학적 매력을 더할 수 있는 다양한 요소를 제공합니다. 이는 한국의 문화적 풍부함을 반영한 시각적으로 매력적인 콘텐츠에 기여합니다.