ภาพแสดงสัญลักษณ์อากาศ

นำองค์ประกอบไปท่องไปกับสัญลักษณ์อากาศ! สำรวจคอลเล็กชันที่ครอบคลุมการแสดงสัญญาณที่แสดงอากาศในรูปแบบกราฟิก เริ่มต้นจากดวงอาทิตย์ไปจนถึงเมฆ สัญลักษณ์เหล่านี้เพิ่มสถานการณ์อากาศลงในเนื้อหาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการทำนายอากาศหรือการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ เสริมสร้างการสื่อสารของคุณด้วยภาษาของสัญลักษณ์อากาศทางภาพ

Wther

Thermometer
🌡
Degree Celsius
Degree Fahrenheit
Cloud
☁️
White Sun With Small Cloud
🌤
Sun Behind Cloud
White Sun Behind Cloud
🌥
Cloud With Rain
🌧
White Sun Behind Cloud With Rain
🌦
Cloud With Lightning
🌩
Thunder Cloud and Rain
Cloud With Snow
🌨
Wind Blowing Face
🌬
Droplet
💧
Closed Umbrella
🌂
Umbrella
☂️
Umbrella With Rain Drops
Umbrella on Ground
Water Wave
🌊
Rainbow
🌈
Fog
🌫
Thunderstorm
Lightning
Greek Small Letter Koppa
ϟ
High Voltage Sign
Cloud With Tornado
🌪
Cyclone
🌀
Snowflake
Tight Trifoliate Snowflake
Heavy Chevron Snowflake
Snowman
Snowman Without Snow
Fire
🔥
Hot Springs
Sun With Face
🌞
Black Sun With Rays
☀️
Sun
White Sun With Rays
First Quarter Moon
Last Quarter Moon
Crescent Moon
🌙
New Moon With Face
🌚
First Quarter Moon With Face
🌛
Full Moon With Face
🌝
Last Quarter Moon With Face
🌜
New Moon Symbol
🌑
Waxing Crescent Moon Symbol
🌒
First Quarter Moon Symbol
🌓
Waxing Gibbous Moon Symbol
🌔
Full Moon Symbol
🌕
Waning Gibbous Moon Symbol
🌖
Last Quarter Moon Symbol
🌗
Waning Crescent Moon Symbol
🌘
Glowing Star
🌟
White Medium Star
Shooting Star
🌠
Comet
☄️
Ringed Planet
🪐
Milky Way
🌌

Meteorological Visual Language

Weather Symbols offer a visual representation of various weather conditions, allowing users to efficiently convey meteorological information and forecasts in a clear and concise manner.

Forecast Enhancement

Incorporating these symbols enhances the presentation of weather forecasts, making them more engaging and accessible to a wide audience, from casual users to meteorology enthusiasts.

Conditions at a Glance

Users can quickly communicate current weather conditions or updates by leveraging the visual shorthand provided by these symbols, making content more accessible and user-friendly.

Versatile Application

Whether used in mobile apps, websites, or educational materials, Weather Symbols offer a versatile means of visually communicating weather-related information, improving user experience.

Weather Conversations

These symbols serve as a universal language for discussing weather phenomena, fostering communication and understanding across diverse audiences interested in meteorology or daily weather updates.