အကြောင်းကင်းသောအရွယ်အစားများ

လေ့ကျင့်ဆိုသည့် လွန်ခဲ့သောအယ်လ်အား ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရွယ်အစားများကို သီးသန့်ရိုက်ကြည့်ရန် ထိုအရွယ်အစားလိုက်နာဇဒေသရှိသူများအတွက် အရွယ်အစားကိုနှိပ်ပါ။ ဂါရပ်လိုက်နာလျှက်ရှိသူများအတွက် ပြုလုပ်ထားသောအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

ᑎᕼᙓ ᒪᗩᖇᖇOᗯᔕ

Leftwards Arrow
Rightwards Arrow
Downwards Arrow
Upwards Arrow
North West Arrow
North East Arrow
South East Arrow
South West Arrow
Left Right Arrow
Up Down Arrow
Leftwards Arrow With Stroke
Rightwards Arrow With Stroke
Leftwards Wave Arrow
Rightwards Wave Arrow
Leftwards Two Headed Arrow
Upwards Two Headed Arrow
Rightwards Two Headed Arrow
Downwards Two Headed Arrow
Leftwards Arrow With Tail
Rightwards Arrow With Tail
Leftwards Arrow From Bar
Upwards Arrow From Bar
Rightwards Arrow From Bar
Downwards Arrow From Bar
Up Down Arrow With Base
Leftwards Arrow With Hook
Rightwards Arrow With Hook
Leftwards Arrow With Loop
Rightwards Arrow With Loop
Left Right Wave Arrow
Left Right Arrow With Stroke
Downwards Zigzag Arrow
Upwards Arrow With Tip Leftwards
Upwards Arrow With Tip Rightwards
Downwards Arrow With Tip Leftwards
Downwards Arrow With Tip Rightwards
Rightwards Arrow With Corner Downwards
Anticlockwise Top Semicircle Arrow
Clockwise Top Semicircle Arrow
North West Arrow to Long Bar
Leftwards Arrow to Bar Over Rightwards Arrow to Bar
Anticlockwise Open Circle Arrow
Clockwise Open Circle Arrow
Leftwards Harpoon With Barb Upwards
Leftwards Harpoon With Barb Downwards
Upwards Harpoon With Barb Rightwards
Upwards Harpoon With Barb Leftwards
Rightwards Harpoon With Barb Upwards
Rightwards Harpoon With Barb Downwards
Downwards Harpoon With Barb Rightwards
Downwards Harpoon With Barb Leftwards
Rightwards Arrow Over Leftwards Arrow
Upwards Arrow Leftwards of Downwards Arrow
Leftwards Arrow Over Rightwards Arrow
Leftwards Paired Arrows
Upwards Paired Arrows
Rightwards Paired Arrows
Downwards Paired Arrows
Leftwards Harpoon Over Rightwards Harpoon
Rightwards Harpoon Over Leftwards Harpoon
Leftwards Double Arrow With Stroke
Left Right Double Arrow With Stroke
Rightwards Double Arrow With Stroke
Up Down Double Arrow
North West Double Arrow
North East Double Arrow
South East Double Arrow
South West Double Arrow
Leftwards Triple Arrow
Rightwards Triple Arrow
Leftwards Squiggle Arrow
Rightwards Squiggle Arrow
Upwards Arrow With Double Stroke
Downwards Arrow With Double Stroke
Leftwards Dashed Arrow
Upwards Dashed Arrow
Rightwards Dashed Arrow
Downwards Dashed Arrow
Leftwards Arrow to Bar
Rightwards Arrow to Bar
Leftwards White Arrow
Upwards White Arrow
Rightwards White Arrow
Downwards White Arrow
Upwards White Arrow From Bar
Projective
Perspective
Up Arrowhead Between Two Horizontal Bars
Return Symbol
Black Right-pointing Triangle
Lightning
Thunderstorm
Ascending Node
Descending Node
Conjunction
Opposition
Heavy Wide-headed Rightwards Arrow
Heavy South East Arrow
Heavy Rightwards Arrow
Heavy North East Arrow
Drafting Point Rightwards Arrow
Heavy Round-tipped Rightwards Arrow
Triangle-headed Rightwards Arrow
Heavy Triangle-headed Rightwards Arrow
Dashed Triangle-headed Rightwards Arrow
Heavy Dashed Triangle-headed Rightwards Arrow
Black Rightwards Arrow
Three-d Top-lighted Rightwards Arrowhead
Three-d Bottom-lighted Rightwards Arrowhead
Black Rightwards Arrowhead
Heavy Black Curved Downwards and Rightwards Arrow
Heavy Black Curved Upwards and Rightwards Arrow
Squat Black Rightwards Arrow
Heavy Concave-pointed Black Rightwards Arrow
Right-shaded White Rightwards Arrow
Left-shaded White Rightwards Arrow
Back-tilted Shadowed White Rightwards Arrow
Front-tilted Shadowed White Rightwards Arrow
Heavy Lower Right-shadowed White Rightwards Arrow
Heavy Upper Right-shadowed White Rightwards Arrow
Notched Lower Right-shadowed White Rightwards Arrow
Notched Upper Right-shadowed White Rightwards Arrow
Circled Heavy White Rightwards Arrow
White-feathered Rightwards Arrow
Black-feathered South East Arrow
Black-feathered Rightwards Arrow
Black-feathered North East Arrow
Heavy Black-feathered South East Arrow
Heavy Black-feathered Rightwards Arrow
Heavy Black-feathered North East Arrow
Teardrop-barbed Rightwards Arrow
Heavy Teardrop-shanked Rightwards Arrow
Wedge-tailed Rightwards Arrow
Heavy Wedge-tailed Rightwards Arrow
Open-outlined Rightwards Arrow
Arrow Pointing Rightwards Then Curving Upwards
Arrow Pointing Rightwards Then Curving Downwards
Downwards Arrow With Corner Leftwards
Erase to the Right
Erase to the Left
X in a Rectangle Box
Rightwards White Arrow From Wall
Upwards White Arrow on Pedestal
Upwards White Arrow on Pedestal With Horizontal Bar
Upwards White Arrow on Pedestal With Vertical Bar
Up Down White Arrow
Upwards White Double Arrow
Upwards White Double Arrow on Pedestal
North West Arrow to Corner
South East Arrow to Corner
Right Arrow With Small Circle
Downwards Arrow Leftwards of Upwards Arrow
Leftwards Arrow With Vertical Stroke
Rightwards Arrow With Vertical Stroke
Left Right Arrow With Vertical Stroke
Leftwards Arrow With Double Vertical Stroke
Upwards Double Arrow
Downwards Double Arrow
South West Arrow and North West Arrow
North East Arrow and South East Arrow
North West Arrow and North East Arrow
South East Arrow and South West Arrow
South East Arrow Crossing North East Arrow
North East Arrow Crossing South East Arrow
Falling Diagonal Crossing North East Arrow
Rising Diagonal Crossing South East Arrow
North East Arrow Crossing North West Arrow
North West Arrow Crossing North East Arrow
Rising Diagonal Crossing Falling Diagonal
Falling Diagonal Crossing Rising Diagonal
Leftwards Open-headed Arrow
Rightwards Open-headed Arrow
Left Right Open-headed Arrow
Long Leftwards Squiggle Arrow
Long Rightwards Squiggle Arrow
Upwards Arrow With Horizontal Stroke
Downwards Arrow With Horizontal Stroke
Rightwards Arrow With Double Vertical Stroke
Left Right Arrow With Double Vertical Stroke
Leftwards Two-headed Arrow With Vertical Stroke
Rightwards Two-headed Arrow With Vertical Stroke
Leftwards Two-headed Arrow With Double Vertical Stroke
Rightwards Two-headed Arrow With Double Vertical Stroke
Leftwards Arrow With Tail With Vertical Stroke
Rightwards Arrow With Tail With Vertical Stroke
Leftwards Arrow With Tail With Double Vertical Stroke
Rightwards Arrow With Tail With Double Vertical Stroke
Leftwards Two-headed Arrow From Bar
Rightwards Two-headed Arrow From Bar
Leftwards Two-headed Arrow With Tail
Rightwards Two-headed Arrow With Tail
Leftwards Two-headed Triple Dash Arrow
Rightwards Two-headed Triple Dash Arrow
Leftwards Two-headed Arrow With Tail With Vertical Stroke
Rightwards Two-headed Arrow With Tail With Vertical Stroke
Leftwards Two-headed Arrow With Tail With Double Vertical Stroke
Rightwards Two-headed Arrow With Tail With Double Vertical Stroke
Leftwards Arrow to Black Diamond
Rightwards Arrow to Black Diamond
Leftwards Arrow From Bar to Black Diamond
Rightwards Arrow From Bar to Black Diamond
North West and South East Arrow
North East and South West Arrow
North West Arrow With Hook
North East Arrow With Hook
South East Arrow With Hook
South West Arrow With Hook
Leftwards Arrow With Tip Downwards
Rightwards Arrow With Tip Downwards
Leftwards Arrow With Tip Upwards
Rightwards Arrow With Tip Upwards
Arrow Pointing Downwards Then Curving Leftwards
Arrow Pointing Downwards Then Curving Rightwards
Rightwards Arrow Above Short Leftwards Arrow
Leftwards Arrow Above Short Rightwards Arrow
Short Rightwards Arrow Above Leftwards Arrow
Equals Sign Above Leftwards Arrow
Equals Sign Above Rightwards Arrow
Less-than Above Leftwards Arrow
Greater-than Above Rightwards Arrow
Leftwards Arrow Above Reverse Almost Equal To
Rightwards Arrow Above Reverse Almost Equal To
Leftwards Arrow Above Almost Equal To
Rightwards Arrow Above Almost Equal To
Reverse Tilde Operator Above Leftwards Arrow
Reverse Tilde Operator Above Rightwards Arrow
Tilde Operator Above Leftwards Arrow
Tilde Operator Above Rightwards Arrow
Leftwards Arrow Above Reverse Tilde Operator
Rightwards Arrow Above Reverse Tilde Operator
Leftwards Arrow Above Tilde Operator
Rightwards Arrow Above Tilde Operator
Leftwards Arrow With Plus Below
Rightwards Arrow With Plus Below
Subset Above Rightwards Arrow
Superset Above Leftwards Arrow
Left Arrow With Small Circle
Left Right Arrow Through Small Circle
Leftwards Arrow Through X
Rightwards Arrow Through X
Left Arrow With Circled Plus
Right Arrow With Circled Plus
Leftwards Arrow Through Less-than
Rightwards Arrow Through Greater-than
Leftwards Arrow Through Subset
Rightwards Arrow Through Superset
Upwards Two-headed Arrow From Small Circle
Right Double Arrow With Rounded Head
Wave Arrow Pointing Directly Left
⬿
Wave Arrow Pointing Directly Right
Left Barb up Right Barb Down Harpoon
Left Barb Down Right Barb up Harpoon
Up Barb Right Down Barb Left Harpoon
Up Barb Left Down Barb Right Harpoon
Left Barb up Right Barb up Harpoon
Up Barb Right Down Barb Right Harpoon
Left Barb Down Right Barb Down Harpoon
Up Barb Left Down Barb Left Harpoon
Leftwards Harpoon With Barb up to Bar
Rightwards Harpoon With Barb up to Bar
Upwards Harpoon With Barb Right to Bar
Downwards Harpoon With Barb Right to Bar
Leftwards Harpoon With Barb Down to Bar
Rightwards Harpoon With Barb Down to Bar
Upwards Harpoon With Barb Left to Bar
Downwards Harpoon With Barb Left to Bar
Leftwards Harpoon With Barb up From Bar
Rightwards Harpoon With Barb up From Bar
Upwards Harpoon With Barb Right From Bar
Downwards Harpoon With Barb Right From Bar
Leftwards Harpoon With Barb Down From Bar
Rightwards Harpoon With Barb Down From Bar
Upwards Harpoon With Barb Left From Bar
Downwards Harpoon With Barb Left From Bar
Leftwards Harpoon With Barb up Above Leftwards Harpoon With Barb Down
Rightwards Harpoon With Barb up Above Rightwards Harpoon With Barb Down
Upwards Harpoon With Barb Left Beside Upwards Harpoon With Barb Right
Downwards Harpoon With Barb Left Beside Downwards Harpoon With Barb Right
Leftwards Harpoon With Barb up Above Rightwards Harpoon With Barb Up
Rightwards Harpoon With Barb up Above Leftwards Harpoon With Barb Up
Leftwards Harpoon With Barb Down Above Rightwards Harpoon With Barb Down
Rightwards Harpoon With Barb Down Above Leftwards Harpoon With Barb Down
Upwards Harpoon With Barb Left Beside Downwards Harpoon With Barb Right
Downwards Harpoon With Barb Left Beside Upwards Harpoon With Barb Right
Leftwards Harpoon With Barb up Above Long Dash
Rightwards Harpoon With Barb up Above Long Dash
Leftwards Harpoon With Barb Down Below Long Dash
Rightwards Harpoon With Barb Down Below Long Dash
Leftwards Double Dash Arrow
Rightwards Double Dash Arrow
Leftwards Triple Dash Arrow
Rightwards Triple Dash Arrow
Leftwards Arrow With Dotted Stem
Rightwards Arrow With Dotted Stem
Long Leftwards Arrow
Long Rightwards Arrow
Long Left Right Arrow
Leftwards Black Arrow
Upwards Black Arrow
Downwards Black Arrow
North East Black Arrow
North West Black Arrow
South East Black Arrow
South West Black Arrow
Left Right Black Arrow
Up Down Black Arrow
Left Right White Arrow
North East White Arrow
North West White Arrow
South East White Arrow
South West White Arrow
Long Leftwards Arrow From Bar
Long Rightwards Arrow From Bar
Upwards Arrow to Bar
Downwards Arrow to Bar
Leftwards Arrow-tail
Rightwards Arrow-tail
Leftwards Double Arrow-tail
Rightwards Double Arrow-tail
Left Fish Tail
Right Fish Tail
Up Fish Tail
Down Fish Tail
⥿
Top Arc Clockwise Arrow With Minus
Top Arc Anticlockwise Arrow With Plus
Lower Right Semicircular Clockwise Arrow
Lower Left Semicircular Anticlockwise Arrow
⤿
Right-side Arc Clockwise Arrow
Top Arc Anticlockwise Arrow
Left-side Arc Anticlockwise Arrow
Bottom Arc Anticlockwise Arrow
Anticlockwise Closed Circle Arrow
Clockwise Closed Circle Arrow
Anticlockwise Gapped Circle Arrow
Clockwise Gapped Circle Arrow
Three Leftwards Arrows
Long Leftwards Double Arrow
Long Rightwards Double Arrow
Long Left Right Double Arrow
Leftwards Double Arrow With Vertical Stroke
Rightwards Double Arrow With Vertical Stroke
Left Right Double Arrow With Vertical Stroke
Leftwards Double Arrow From Bar
Rightwards Double Arrow From Bar
Upwards Triple Arrow
Downwards Triple Arrow
Leftwards Double Arrow
Rightwards Double Arrow
Left Right Double Arrow
Three Rightwards Arrows
Leftwards Quadruple Arrow
Rightwards Quadruple Arrow
Upwards Quadruple Arrow
Downwards Quadruple Arrow
Bow and Arrow
🏹
Heart With Arrow
💘

កន្លែង​សម្រាប់​គ្រប់​ប្រភេទ​និង​គំនិត​រូបសញ្ញា

ប្រភេទសញ្ញា​ផ្តល់​ជូនសង្គ្រាមមួយច្រើនរបស់យើងគឺត្រូវបានរក្សា​លើគំនិត​ទិន្នន័យជាប្រភេទ​សញ្ញា​ យើងមាន​សញ្ញា​យែនតិចត្រូវការ ឬកថាមើលគំនិតស្រាប់ភាពទាន់សម័យមួយចំនួរ​ណាត្រូវការមាន។ យើងបែងចែករំលែកតាមប្រភេទ​សញ្ញារបស់យើងដោយការត្រឹមត្រូវ ដូច្នេះស្វែងរកនូវនិយោជិតសញ្ញាត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះត្រូវបានសំរស់លឿនបែកនៅរបស់អ្នក។

ការរុក្ខប្រន្ទាប់ងាយ

ផ្តល់​ជូន​ពិសេស​ស្ថិតិនៃ​ការរុក្ខប្រន្ទា​ងាយ​ស្រួលដល់​និយោជិត​​អ្នក។​ នៅតែងាយស្រួលបានរកឃើញសញ្ញាទាំងអស់ដែលអ្នកចង់​រក ជាពិសោធន៍នៃ​ការត្រឹមត្រូវ​​ជាមួយ​ប្រភេទ​​ដោយការចង់ទាញយកមនុស្សបានយ៉ាងសំខាន់ៗ។ មានបែក​ចែកលើគ្រប់វត្ថុនោះដែលអ្នកចង់រក។

ក្រឡដោយបំពេញប្រភេទ​រូបភាព​ខ្ពស់

សញ្ញានៃក្រឡ​រូបភាព​ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយកំណត់ហៅគន្លងថាពិសេស នៅដំណោះស្រាយខ្ពស់ៗ របស់យើង ដើម្បីឱ្យក្តីរបៀបលឿនដើម្បីស្រូបការប្រើប្រាស់ឃ្លាំងហ្អាស់ហើយស្នូលអាក្រក់។ ត្រូវប្រើសញ្ញា​រនៅក្នុងការបង្កើនពី​ប្រតិបត្តិការអេក្រង់ឬក្រឡ​​របស់អ្នក របស់​ក្រុមហ៊ុន​​ឫស្តើងនោះ ការប្រតិបត្តិការទាំងឡាយដែល​យើងផ្តល់ជូនដោយការ​​ច្នុច​សាប់​​រឿង​ហ្វូន​​ហ្លា​ឆ្នាំ១៩៦៧។