ຂໍ້ມູນຕົວອັກສອນສະເພາະຕົວເລກ

ສົນໃຈທີ່ດີທີ່ຍັງໄດ້ຮັບຂື້ນຢູ່ຂ່າວໃດໜຶ່ງທີ່ສະແດງກັບພໍ່ຄ້າງຕົວອັກສະແດງຕົວເລກສຳລັບເນື່ອງຈາກໂຮງເພັດຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຮູ້ຈັກ. ຂະໜາດຂອງທ່ານໄດ້ສະແດງນີ້ຝາກການສື່ສາຍຂອງພາສາເລກຂອງຕົວອັກສະແດງຕົວເລກໄດ້. ຂະໜາດຂອງທ່ານໂດຍການສື່ສາຍກົມການສື່ສາຍຂອງພາສາຂອງຕົວອັກສະແດງຕົວເລກໄດ້.

ตัวเลข

Fraction Numerator One
Vulgar Fraction One Half
½
Vulgar Fraction One Third
Vulgar Fraction One Quarter
¼
Vulgar Fraction One Fifth
Vulgar Fraction One Sixth
Vulgar Fraction One Seventh
Vulgar Fraction One Eighth
Vulgar Fraction One Ninth
Vulgar Fraction One Tenth
Vulgar Fraction Zero Thirds
Vulgar Fraction Two Thirds
Vulgar Fraction Three Quarters
¾
Vulgar Fraction Two Fifths
Vulgar Fraction Three Fifths
Vulgar Fraction Four Fifths
Vulgar Fraction Five Sixths
Vulgar Fraction Three Eighths
Vulgar Fraction Five Eighths
Vulgar Fraction Seven Eighths
Circled Digit Zero
Circled Digit One
Circled Digit Two
Circled Digit Three
Circled Digit Four
Circled Digit Five
Circled Digit Six
Circled Digit Seven
Circled Digit Eight
Circled Digit Nine
Circled Number Ten
Circled Number Eleven
Circled Number Twelve
Circled Number Thirteen
Circled Number Fourteen
Circled Number Fifteen
Circled Number Sixteen
Circled Number Seventeen
Circled Number Eighteen
Circled Number Nineteen
Circled Number Twenty
Negative Circled Digit Zero
Dingbat Negative Circled Digit One
Dingbat Negative Circled Digit Two
Dingbat Negative Circled Digit Three
Dingbat Negative Circled Digit Four
Dingbat Negative Circled Digit Five
Dingbat Negative Circled Digit Six
Dingbat Negative Circled Digit Seven
Dingbat Negative Circled Digit Eight
Dingbat Negative Circled Digit Nine
Dingbat Negative Circled Number Ten
Negative Circled Number Eleven
Negative Circled Number Twelve
Negative Circled Number Thirteen
Negative Circled Number Fourteen
Negative Circled Number Fifteen
Negative Circled Number Sixteen
Negative Circled Number Seventeen
Negative Circled Number Eighteen
Negative Circled Number Nineteen
Negative Circled Number Twenty
Double Circled Digit One
Double Circled Digit Two
Double Circled Digit Three
Double Circled Digit Four
Double Circled Digit Five
Double Circled Digit Six
Double Circled Digit Seven
Double Circled Digit Eight
Double Circled Digit Nine
Double Circled Number Ten
Keycap Digit Zero
0️⃣
Keycap Digit One
1️⃣
Keycap Digit Two
2️⃣
Keycap Digit Three
3️⃣
Keycap Digit Four
4️⃣
Keycap Digit Five
5️⃣
Keycap Digit Six
6️⃣
Keycap Digit Seven
7️⃣
Keycap Digit Eight
8️⃣
Keycap Digit Nine
9️⃣
Keycap Ten
🔟
Input Symbol for Numbers
🔢
Subscript Zero
Subscript One
Subscript Two
Subscript Three
Subscript Four
Subscript Five
Subscript Six
Subscript Seven
Subscript Eight
Subscript Nine
Superscript Zero
Superscript One
¹
Superscript Two
²
Superscript Three
³
Superscript Four
Superscript Five
Superscript Six
Superscript Seven
Superscript Eight
Superscript Nine
Parenthesized Digit One
Parenthesized Digit Two
Parenthesized Digit Three
Parenthesized Digit Four
Parenthesized Digit Five
Parenthesized Digit Six
Parenthesized Digit Seven
Parenthesized Digit Eight
Parenthesized Digit Nine
Parenthesized Number Ten
Parenthesized Number Eleven
Parenthesized Number Twelve
Parenthesized Number Thirteen
Parenthesized Number Fourteen
Parenthesized Number Fifteen
Parenthesized Number Sixteen
Parenthesized Number Seventeen
Parenthesized Number Eighteen
Parenthesized Number Nineteen
Parenthesized Number Twenty
Digit Zero Full Stop
🄀
Digit One Full Stop
Digit Two Full Stop
Digit Three Full Stop
Digit Four Full Stop
Digit Five Full Stop
Digit Six Full Stop
Digit Seven Full Stop
Digit Eight Full Stop
Digit Nine Full Stop
Number Ten Full Stop
Number Eleven Full Stop
Number Twelve Full Stop
Number Thirteen Full Stop
Number Fourteen Full Stop
Number Fifteen Full Stop
Number Sixteen Full Stop
Number Seventeen Full Stop
Number Eighteen Full Stop
Number Nineteen Full Stop
Number Twenty Full Stop
Mathematical Double-struck Digit Zero
𝟘
Mathematical Double-struck Digit One
𝟙
Mathematical Double-struck Digit Two
𝟚
Mathematical Double-struck Digit Three
𝟛
Mathematical Double-struck Digit Four
𝟜
Mathematical Double-struck Digit Five
𝟝
Mathematical Double-struck Digit Six
𝟞
Mathematical Double-struck Digit Seven
𝟟
Mathematical Double-struck Digit Eight
𝟠
Mathematical Double-struck Digit Nine
𝟡
Fullwidth Digit Zero
Fullwidth Digit One
Fullwidth Digit Two
Fullwidth Digit Three
Fullwidth Digit Four
Fullwidth Digit Five
Fullwidth Digit Six
Fullwidth Digit Seven
Fullwidth Digit Eight
Fullwidth Digit Nine
Mathematical Monospace Digit Zero
𝟶
Mathematical Monospace Digit One
𝟷
Mathematical Monospace Digit Two
𝟸
Mathematical Monospace Digit Three
𝟹
Mathematical Monospace Digit Four
𝟺
Mathematical Monospace Digit Five
𝟻
Mathematical Monospace Digit Six
𝟼
Mathematical Monospace Digit Seven
𝟽
Mathematical Monospace Digit Eight
𝟾
Mathematical Monospace Digit Nine
𝟿
Roman Numeral One
Roman Numeral Two
Roman Numeral Three
Roman Numeral Four
Roman Numeral Five
Roman Numeral Six
Roman Numeral Seven
Roman Numeral Eight
Roman Numeral Nine
Roman Numeral Ten
Roman Numeral Eleven
Roman Numeral Twelve
Roman Numeral Fifty
Roman Numeral One Hundred
Roman Numeral Five Hundred
Roman Numeral One Thousand
Roman Numeral One Thousand C D
Roman Numeral Five Thousand
Roman Numeral Ten Thousand
Small Roman Numeral One
Small Roman Numeral Two
Small Roman Numeral Three
Small Roman Numeral Four
Small Roman Numeral Five
Small Roman Numeral Six
Small Roman Numeral Seven
Small Roman Numeral Eight
Small Roman Numeral Nine
Small Roman Numeral Ten
Small Roman Numeral Eleven
Small Roman Numeral Twelve
Small Roman Numeral Fifty
Small Roman Numeral One Hundred
Small Roman Numeral Five Hundred
Small Roman Numeral One Thousand
Circled Ideograph One
Circled Ideograph Two
Circled Ideograph Three
Circled Ideograph Four
Circled Ideograph Five
Circled Ideograph Six
Circled Ideograph Seven
Circled Ideograph Eight
Circled Ideograph Nine
Circled Ideograph Ten
Parenthesized Ideograph One
Parenthesized Ideograph Two
Parenthesized Ideograph Three
Parenthesized Ideograph Four
Parenthesized Ideograph Five
Parenthesized Ideograph Six
Parenthesized Ideograph Seven
Parenthesized Ideograph Eight
Parenthesized Ideograph Nine
Parenthesized Ideograph Ten
Counting Rod Unit Digit One
𝍠
Counting Rod Unit Digit Two
𝍡
Counting Rod Unit Digit Three
𝍢
Counting Rod Unit Digit Four
𝍣
Counting Rod Unit Digit Five
𝍤
Counting Rod Unit Digit Six
𝍥
Counting Rod Unit Digit Seven
𝍦
Counting Rod Unit Digit Eight
𝍧
Counting Rod Unit Digit Nine
𝍨
Counting Rod Tens Digit One
𝍩
Counting Rod Tens Digit Two
𝍪
Counting Rod Tens Digit Three
𝍫
Counting Rod Tens Digit Four
𝍬
Counting Rod Tens Digit Five
𝍭
Counting Rod Tens Digit Six
𝍮
Counting Rod Tens Digit Seven
𝍯
Counting Rod Tens Digit Eight
𝍰
Counting Rod Tens Digit Nine
𝍱
Cuneiform Numeric Sign One GESH2
𒐕
Cuneiform Numeric Sign Two GESH2
𒐖
Cuneiform Numeric Sign Three GESH2
𒐗
Cuneiform Numeric Sign Four GESH2
𒐘
Cuneiform Numeric Sign Five GESH2
𒐙
Cuneiform Numeric Sign Six GESH2
𒐚
Cuneiform Numeric Sign Seven GESH2
𒐛
Cuneiform Numeric Sign Eight GESH2
𒐜
Cuneiform Numeric Sign Nine GESH2
𒐝

ორნათებური სხვადასხვადობა

ციფრული სიმბოლოები შეიცავენ რომაუნულ რიცხვებსაც, უნიკალურ სიმბოლოებსაც, მომხმარებლებს შეუძლია ციფრული ინფორმაციის გადაცემა შემქმნელისა და სტილური კრეატიულობით.

ხელთვალადი ციფრული ნამუშევარი

ეს სიმბოლოები გააზრდებს ხელთვალად ციფრული ინფორმაციის ხელმისაწვდომებას, კომპრეჰენზიის მხარდაჭერისას და ხელმეორედ არჩეული მეგობრებს ჩაყრდება.

კულტურული ნუმეროლოგია

ზოგადად სიმბოლოებს შეიძლება ქრებადი ან ისტორიული მნიშვნელობა ჰქონდეს, რაც მომხმარებლებს შეუძლია გამოიყენოს რიჩი ტრადიციების მაგალითად და შეერთებოს ციფრულ კონცეპტებს, რომლებიც მოსდევენ კონკრეტულ კულტურული ან თემატიკურ კონტექსტს.

კრეატიული ციფრული გამოყენება

მომხმარებლები შეიძლებენ ექსპერიმენტირებას სხვადასხვა ციფრულ სტილებზე, შრიფტებზე და განსაკუთრებაზე, დაამატებენდა კრეატიულ და უნიკალურ შესაძლებლობას მათი კონტენტის შესახებ, რომლითაც ინფორმაცია გადმოვა ციფრული პერსპექტივით.

მრავლყოფილი გამოყენება

უნდა გამოიყენოს განათებული საგანგებო მასალებში, დიზაინ პროექტებში ან ციფრულ კონტენტში, რადგან Numbers Symbols ხელსაწვდომი საშუალება უზრუნველყოფს ციფრული ინფორმაციი