ගණිතමයේ සංක්‍රීය සමාලෝචන

දැනටමත් පාරිභෝගික ප්‍රමිතියේ සියළුම සංක්‍රීය සමාලෝචනයක් ලබාගත හැකියි. ප්‍රමවීර ක්‍රියාවේ හෝ උසස් සමාලෝචන් වෙනස කිරීමට, මෙම සංක්‍රීය සමාලෝචන් ඔබේ අනුවාදයට ප්‍රතිජීවතීයයි සහ වඩාත්මක් වෙනුවෙන්ද පවතී. ගණිතම් සංචාලනය කරන ලද ඔබේ ගණිවාර්ථවල සංස්කරණය වැඩියෙන් උත්තර ගණිතය සමාලෝචනයෙන් විවෘත කරයි.

คณิตศาสตร์

Plus Sign
+
Minus Sign
Multiplication Sign
×
Division Sign
÷
Plus-minus Sign
±
Minus-or-Plus Sign
Asterisk Operator
Bullet Operator
N-ary Summation
Modulo Two Sum
Double-struck N-ary Summation
N-ary Product
N-ary Coproduct
Dot Plus
Dot Minus
Circled Plus
Circled Minus
Circled Times
Circled Division Slash
Circled Dot Operator
Circled Ring Operator
Circled Asterisk Operator
Circled Dash
Squared Plus
Squared Minus
Squared Times
Squared Dot Operator
Division Times
Star Operator
Left Semidirect Product
Right Semidirect Product
Tilde
~
Equals Sign Above Plus Sign
Plus Sign Above Equals Sign
Greek Capital Letter Delta
Δ
For All
Infinity
There Exists
There Does Not Exist
Vertical Line
|
Does Not Divide
Per Ten Thousand Sign
Nabla
Ring Operator
Homothetic
Reversed Tilde
Inverted Lazy S
Sine Wave
Wreath Product
Not Tilde
Between
Square Image Of
Square Original Of
Square Image of or Equal To
Square Original of or Equal To
Not Square Image of or Equal To
Not Square Original of or Equal To
Square Cap
Square Cup
Original Of
Image Of
Multimap
Hermitian Conjugate Matrix
Intercalate
Bowtie
Left Normal Factor Semidirect Product
Right Normal Factor Semidirect Product
Vertical Ellipsis
Midline Horizontal Ellipsis
Up Right Diagonal Ellipsis
Down Right Diagonal Ellipsis
Left Ceiling
Right Ceiling
Left Floor
Right Floor
Left Angle Bracket
Right Angle Bracket
Normal Subgroup Of
Contains as Normal Subgroup
Normal Subgroup of or Equal To
Contains as Normal Subgroup or Equal To
Not Normal Subgroup Of
Does Not Contain as Normal Subgroup
Not Normal Subgroup of or Equal To
Does Not Contain as Normal Subgroup or Equal
Not Equal To
Almost Equal To
Minus Tilde
Asymptotically Equal To
Not Asymptotically Equal To
Reversed Tilde Equals
Approximately Equal To
Approximately but Not Actually Equal To
Neither Approximately nor Actually Equal To
Not Almost Equal To
Almost Equal or Equal To
Triple Tilde
All Equal To
Equivalent To
Geometrically Equivalent To
Difference Between
Approaches the Limit
Geometrically Equal To
Approximately Equal to or the Image Of
Image of or Approximately Equal To
Colon Equals
Equals Colon
Ring in Equal To
Ring Equal To
Estimates
Equiangular To
Delta Equal To
Questioned Equal To
Not Identical To
Not Equivalent To
Circumflex Accent
^
Superscript Zero
Superscript One
¹
Superscript Two
²
Superscript Three
³
Superscript Four
Superscript Five
Superscript Six
Superscript Seven
Superscript Eight
Superscript Nine
Superscript Plus Sign
Superscript Minus
Superscript Equals Sign
Superscript Left Parenthesis
Superscript Right Parenthesis
Square Root
Cube Root
Fourth Root
Less-than Sign
<
Greater-than Sign
>
Less-than or Equal To
Greater-than or Equal To
Less-than Over Equal To
Greater-than Over Equal To
Less-than but Not Equal To
Greater-than but Not Equal To
Much Less-than
Much Greater-than
Not Less-than
Not Greater-than
Neither Less-than nor Equal To
Neither Greater-than nor Equal To
Less-than or Equivalent To
Greater-than or Equivalent To
Neither Less-than nor Equivalent To
Neither Greater-than nor Equivalent To
Less-than or Greater-than
Greater-than or Less-than
Neither Less-than nor Greater-than
Neither Greater-than nor Less-than
Precedes
Succeeds
Precedes or Equal To
Succeeds or Equal To
Precedes or Equivalent To
Succeeds or Equivalent To
Does Not Precede
Does Not Succeed
Precedes Under Relation
Less-than With Dot
Greater-than With Dot
Very Much Less-than
Very Much Greater-than
Less-than Equal to or Greater-than
Greater-than Equal to or Less-than
Equal to or Precedes
Equal to or Succeeds
Does Not Precede or Equal
Does Not Succeed or Equal
Less-than but Not Equivalent To
Greater-than but Not Equivalent To
Precedes but Not Equivalent To
Succeeds but Not Equivalent To
Integral
Double Integral
Triple Integral
Contour Integral
Surface Integral
Volume Integral
Clockwise Integral
Clockwise Contour Integral
Anticlockwise Contour Integral
Quadruple Integral Operator
Finite Part Integral
Integral With Double Stroke
Integral Average With Slash
Circulation Function
Anticlockwise Integration
Line Integration With Rectangular Path Around Pole
Line Integration With Semicircular Path Around Pole
Line Integration Not Including the Pole
Integral Around a Point Operator
Quaternion Integral Operator
Integral With Leftwards Arrow With Hook
Integral With Times Sign
Integral With Intersection
Integral With Union
Integral With Overbar
Integral With Underbar
Diameter Sign
Angle
Measured Angle
Spherical Angle
Measured Angle Opening Left
Right Angle Variant With Square
Measured Right Angle With Dot
Angle With S Inside
Acute Angle
Spherical Angle Opening Left
Spherical Angle Opening Up
Turned Angle
Reversed Angle
Degree Sign
°
Perpendicular
Dentistry Symbol Light Up and Horizontal
Up Tack
Parallel To
Not Parallel To
Proportional To
Right Angle
Geometric Proportion
Right Angle With Arc
Equal and Parallel To
Arc
Upper Half Circle
Lower Half Circle
Right Triangle
White Up-pointing Triangle
White Right-pointing Triangle
White Down-pointing Triangle
White Left-pointing Triangle
White Square
White Rectangle
White Parallelogram
White Circle
Lozenge
Diamond Operator
Rightwards Arrow
Leftwards Arrow
Left Right Arrow
Rightwards Arrow With Stroke
Leftwards Arrow With Stroke
Downwards Arrow
Rightwards Double Arrow
Leftwards Double Arrow
Left Right Double Arrow
Leftwards Harpoon Over Rightwards Harpoon
Downwards Zigzag Arrow
Rightwards Double Arrow With Stroke
Logical And
Logical Or
N-ary Logical And
N-ary Logical Or
N-ary Intersection
N-ary Union
Not Sign
¬
Identical To
Therefore
Because
Ratio
Proportion
Tilde Operator
Models
Right Tack
Left Tack
Down Tack
TRUE
Forces
Triple Vertical Bar Right Turnstile
Double Vertical Bar Double Right Turnstile
Does Not Prove
Not True
Does Not Force
Negated Double Vertical Bar Double Right Turnstile
Xor
Nor
Curly Logical Or
Curly Logical And
Latin Small Letter F With Hook
ƒ
Partial Differential
Mathematical Bold Partial Differential
𝛛
Mathematical Italic Partial Differential
𝜕
Mathematical Bold Italic Partial Differential
𝝏
Mathematical Sans-serif Bold Partial Differential
𝞉
Mathematical Sans-serif Bold Italic Partial Differential
𝟃
Alef Symbol
Bet Symbol
Double-struck Capital N
Double-struck Capital R
Double-struck Capital Q
Double-struck Capital P
Double-struck Capital Z
Double-struck Capital H
Double-struck Capital C
Empty Set
Complement
Element Of
Not an Element Of
Contains as Member
Does Not Contain as Member
Set Minus
Intersection
Union
Subset Of
Superset Of
Not a Subset Of
Not a Superset Of
Subset of or Equal To
Superset of or Equal To
Neither a Subset of nor Equal To
Neither a Superset of nor Equal To
Subset of With Not Equal To
Superset of With Not Equal To
Multiset Multiplication
Multiset Union
Double Subset
Double Superset
Double Intersection
Double Union
Pitchfork
Element of With Long Horizontal Stroke
Element of With Vertical Bar at End of Horizontal Stroke
Small Element of With Vertical Bar at End of Horizontal Stroke
Element of With Dot Above
Element of With Overbar
Small Element of With Overbar
Element of With Two Horizontal Strokes
Contains With Long Horizontal Stroke
Contains With Vertical Bar at End of Horizontal Stroke
Small Contains With Vertical Bar at End of Horizontal Stroke
Contains With Overbar
Small Contains With Overbar

આંતરમશુદ્ધતાની અવબોધનશીલતા

ગણિતીય ચિન્હો ઉપયોગકર્તાઓને સ્પષ્ટ અને વૈશ્વિક રીકોગનાઇઝ કરેલા ચિન્હોની સજગતા પૂરી પાડે છે, જે ગણિતીય અવધારણાઓ, સૂત્રો અને સમીકરણોને દૃશ્ય અવસ્થામાં પૂરતી કરવામાં સહાય આપે છે.

સમીકરણ સુધાર

આ ચિન્હોની ઉમેરણીથી ગણિતીય સમીકરણોનું પ્રદર્શનમાં સુધવું, તેમજ તેને દૃશ્યાકાર અને દ્રષ્ટિગોચર બનાવીને બોધપ્રદ અને શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ ને ગણિતીય સિદ્ધાંતો સમજવામાં સહાય કરે છે.

શિક્ષણમાં દૃશ્યો

ગણિતીય ચિન્હો તકનીકી સાધનો તરીકે મુક્યા બનાવવામાં અપાર શિક્ષણમાં મદદ કરે છે, જે ગણિતીય અવધારણાઓને સમજાવવામાં વધુ સફળતા આપે છે.

સમસ્યાની સોલ્યુશન

ઉપયોગકર્તાઓ આ ચિન્હોનો ઉપયોગ કરીને માત્રાઓ, ઓપરેશન્સ અને સંબંધોને પ્રતિષ્ઠાપાત્ર બનાવીને, સમસ્યાની સોલ્યુશન પ્રક્રિયા અને ગણિતીય તર્કની દૃશ્ય પ્રતિષ્ઠાપનમાં મદદ કરી શકે છે.

વિવિધતાથી ઉપયોગ

શિક્ષણમાંથી શિક્ષણા સાધનો, ટેક્સ્ટબુક્સ અથવા ડિજિટલ માહિતીમાં વાપરવામાં આવતા ગણિતીય ચિન્હો ગણિતીય અવધારણાઓને દૃશ્યાકાર પ્રમાણે આપી, એમનો તેજસ્વી અને ગતિશીલ સભ્યાંતરની શીખરાંતર ઐચ્છિક અનુભવ આપે છે.