กฤษณ์เสื้อผ้า

เพิ่มระดับสไตล์ของคุณด้วยการใช้ กฤษณ์เสื้อผ้า! สำรวจคอลเล็กชันไอคอนที่เป็นแฟชั่นที่สื่อสารภาษาของเครื่องแต่งกาย เริ่มตั้งแต่เสื้อจนถึงรองเท้า เปิดเผยพลังของการแสดงแบบสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มเสน่ห์ในการพูดคุยเกี่ยวกับแฟชั่นของคุณ ลงไปสู่โลกของกฤษณ์เสื้อผ้าและแสดงความเป็นเซอร์ที่คล้ายกันโดยใช้ภาษาทางสัญญาณทางสายตา!

Clothing: การแต่งกาย

Glasses
👓
Sunglasses
🕶️
Goggles
🥽
Lab Coat
🥼
Safety Vest
🦺
Necktie
👔
T-shirt
👕
Jeans
👖
Scarf
🧣
Gloves
🧤
Coat
🧥
Socks
🧦
Dress
👗
Kimono
👘
Sari
🥻
One-piece Swimsuit
🩱
Briefs
🩲
Shorts
🩳
Bikini
👙
Woman’s Clothes
👚
Purse
👛
Handbag
👜
Clutch Bag
👝
Shopping Bags
🛍️
Backpack
🎒
Thong Sandal
🩴
Man’s Shoe
👞
Running Shoe
👟
Hiking Boot
🥾
Flat Shoe
🥿
High-heeled Shoe
👠
Woman’s Sandal
👡
Ballet Shoes
🩰
Woman’s Boot
👢
Crown
👑
Woman’s Hat
👒
Top Hat
🎩
Graduation Cap
🎓
Billed Cap
🧢
Military Helmet
🪖
Rescue Worker’s Helmet
⛑️
Prayer Beads
📿
Lipstick
💄
Ring
💍
Gem Stone
💎

Stylish Representation

Clothing Symbols offer a diverse range of fashion icons, allowing users to represent various garments and accessories in a stylish and visually appealing manner, enhancing fashion-related discussions.

Wardrobe Versatility

From shirts and dresses to shoes and accessories, the symbols provide a versatile wardrobe of options, catering to a broad spectrum of fashion-related topics and expressions.

Fashionable Communication

These symbols add a fashionable touch to communication, making fashion discussions more engaging and visually dynamic. Users can express their style preferences and showcase their fashion inspirations through these symbolic representations.

Global Fashion Language

Clothing Symbols serve as a universal visual language, transcending cultural boundaries and connecting fashion enthusiasts worldwide. They provide a shared platform for expressing diverse fashion tastes and preferences.

Creative Expression

Whether used in fashion blogs, social media posts, or online forums, Clothing Symbols offer a creative and expressive way for users to showcase their unique style, making fashion conversations more vivid and enjoyable.