Bopomofo

Bopomofo Letter B
Bopomofo Letter Bu
Bopomofo Final Letter P
Bopomofo Letter P
Bopomofo Letter M
Bopomofo Letter Im
Bopomofo Letter F
Bopomofo Letter V
Bopomofo Letter D
Bopomofo Final Letter T
Bopomofo Letter T
Bopomofo Letter N
Bopomofo Letter L
Bopomofo Letter G
Bopomofo Letter Gu
Bopomofo Final Letter K
Bopomofo Letter K
Bopomofo Letter Ng
Bopomofo Letter Ngg
Bopomofo Final Letter H
Bopomofo Letter H
Bopomofo Letter J
Bopomofo Letter Ji
Bopomofo Letter Q
Bopomofo Letter X
Bopomofo Letter Gn
Bopomofo Letter Zh
Bopomofo Letter Ch
Bopomofo Letter Sh
Bopomofo Letter R
Bopomofo Letter Z
Bopomofo Letter Zi
Bopomofo Letter C
Bopomofo Letter S
Bopomofo Letter A
Bopomofo Letter Ann
Bopomofo Letter O
Bopomofo Letter Onn
Bopomofo Letter Oo
Bopomofo Letter E
Bopomofo Letter Eh
Bopomofo Letter Ee
Bopomofo Letter Enn
Bopomofo Letter Ai
Bopomofo Letter Ainn
Bopomofo Letter Ei
Bopomofo Letter Au
Bopomofo Letter Aunn
Bopomofo Letter Ou
Bopomofo Letter An
Bopomofo Letter En
Bopomofo Letter Ang
Bopomofo Letter Ong
Bopomofo Letter Eng
Bopomofo Letter Am
Bopomofo Letter Om
Bopomofo Letter Er
Bopomofo Letter I
Bopomofo Letter Inn
Bopomofo Letter Innn
Bopomofo Letter U
Bopomofo Letter Unn
Bopomofo Letter Ir
Bopomofo Letter Iu

语音精确

Bopomofo 符号是一种高度精确的普通话语音系统,用不同的字符表示每个音,帮助学习者实现准确的发音和音调的细微差别。

文字简洁

Bopomofo 简单明了的脚本简化了学习普通话发音的过程,使其成为初学者可以使用的工具,也是那些希望提高语言技能的人的宝贵资源。

音调表现

Bopomofo 独特地表现了普通话的四个声调,为学习者提供了掌握和应用声调区别的视觉提示,这是掌握普通话发音的一个重要方面。

与汉字相结合

Bopomofo 经常与汉字一起使用,促进发音与书面语言之间的无缝连接,帮助学习者建立对普通话的全面理解。

教学辅助

Bopomofo 符号是一种基本的教育辅助工具,特别是在台湾教育中,它为普通话发音教学提供了一个标准化系统,有助于有效的语言学习和交流。